آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 99/01/28

تاریخ رسیدگی : 28/01/1399

 

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 

 موضوع رسیدگی: کیفرخواست

شاکی: دادستان انتظامی کانون البرز

 

وکیل مشتکی عنه : ………..

به تاریخ 28/01/99 پرونده کلاسه 98/20 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر امضاء کنندگان ذیل با ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده بشرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید.

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت ………… و گزارش کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان البرز علیه …………. دائر بر رفتار خلاف شأن وکالتی وکیل و متعاقب آن صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی کانون استان قزوین ، نظر به اینکه …………. از تاریخ 6/9/1398 از کانون قزوین به کانون وکلای دادگستری استان البرز انتقال قطعی یافته صرفنظر از صحت و سقم کیفرخواست صادره و اینکه گزارش و رسیدگی اولیه از سوی کانون وکلای البرز صورت گرفته در صورت صدور حکم بر محکومیت اجرای آن بر عهده کانون وکلای استان البرز بوده لذا در جهت رسیدگی شایسته و اجرای آن پرونده از موجودی کانون وکلای قزوین کسر و جهت رسیدگی به کانون وکلای البرز ارسال می گردد .