آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۱/۲۸

تاریخ رسیدگی: ۲۸/۰۱/۹۹

 

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری – فرهاد بشردوست

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

 

شاکی : …….

وکیل مشتکی عنه : ………

 

به تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۹ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …… شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری قزوین تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده و مطالعه مفاد اعتراضیه شاکی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((رأی دادگاه))

 

در خصوص اعتراض آقای ……….. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون استان قزوین به شماره ۸۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ نظر به اینکه برابر مقررات قراردادهای منعقده فی مابین وکیل و موکل معتبر بوده و در مدارک و قراردادهای ارائه شده از سوی طرفین پرونده ، خواسته شاکی مورد توافق طرفین نبوده و ادعای وی مبنی بر اقدام وکیل در انجام موضوع وکالت در مهلت معین در قرارداد درج نگردیده و این موضوع نیز احراز نمی گردد  فلذا ضمن رد اعتراض شاکی قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید و استوار میگردد

رأی صادره برابر ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی شاکی ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح می باشد .

نظرات بسته شده است.