آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 99/01/28

تاریخ رسیدگی: 28/01/99

 

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری – فرهاد بشردوست

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

 

شاکی : …….

وکیل مشتکی عنه : ………

 

به تاریخ 28/01/1399 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …… شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری قزوین تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده و مطالعه مفاد اعتراضیه شاکی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

((رأی دادگاه))

 

در خصوص اعتراض آقای ……….. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون استان قزوین به شماره 89 مورخ 16/11/1398 نظر به اینکه برابر مقررات قراردادهای منعقده فی مابین وکیل و موکل معتبر بوده و در مدارک و قراردادهای ارائه شده از سوی طرفین پرونده ، خواسته شاکی مورد توافق طرفین نبوده و ادعای وی مبنی بر اقدام وکیل در انجام موضوع وکالت در مهلت معین در قرارداد درج نگردیده و این موضوع نیز احراز نمی گردد  فلذا ضمن رد اعتراض شاکی قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید و استوار میگردد

رأی صادره برابر ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی شاکی ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح می باشد .