آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۲/۱۱

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل

دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست و اعتراض به قرار  

 

شاکی : ……………………..

وکیل مشتکی عنه : ………………..

 

به تاریخ ۱۱/۰۲/۹۹ پرونده کلاسه ۹۶/۱۷ در وقت فوق العاده تحت نظر و دادگاه به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و همچنین لایحه دفاعیه وکیل مشتکی عنه به تاریخ ۱۰/۰۹/۹۸ مضبوط در پرونده تحت امر و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور رأی می نماید.

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض خانم ……………………….. و کیفرخواست دادستان محترم انتظامی کانون وکلاء به شماره ۲۷ مورخ ۱۸/۰۸/۹۸ علیه وکیل دادگستری آقای ………………. مبنی بر تمرکز امور وکالتی در غیر محل اشتغال و همچنین اعتراض خانم ………………… علیه آقای ……………………. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلاء پیرامون توهین ( تحت عنوان رفتار خلاف شأن وکیل ) و قصور وکیل در انجام وظایف وکالتی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضیه شاکی خصوصی و دلائل ارائه شده از سوی ایشان، ملاحظه می گردد که نسبت به قرار منع تعقیب صادره هیچگونه مدرک و دلیل و مستند متقن و قابل اعتنائی از سوی خانم ………………………. ارائه نشده و لذا با رد اعتراض قرار منع تعقیب صادره تأیید می گردد. اما در خصوص تمرکز امور وکالتی وکیل مشتکی عنه نظر به گزارش معاونت محترم قضائی و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قزوین و همچنین پرینت ارائه شده از سوی مرجع اخیر در خصوص میزان و نحوه فعالیت وکیل مشتکی عنه در پرونده های مطروحه در حوزه استان قزوین و اقاریر تلویحی مشارالیه به شرح لایحه دفاعیه ایشان و ضمن رد دفاع ایشان و مستنداً به ماده ۶ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوبه سال ۱۳۷۶ و ماده ۸۳ از قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و به جهت فقد تخلف انتظامی و همچنین اقاریر مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ و با اعمال یک درجه تخفیف حکم بر محکومیت وکیل مشتکی عنه مستنداً به بند دوم ماده ۷۶ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ به توبیخ با درج در پرونده صادر و اعلام می گردد

رأی صادره نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی، لکن نسبت به شاکی خصوصی مستنداً به ماده ۱۴ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .

نظرات بسته شده است.