آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 99/02/18

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیلدادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : …………………

وکیل مشتکی عنه : …………………

به تاریخ 18/2/99 پرونده کلاسه …………… جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین  در وقت فوق العاده تحت نظر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد که علیرغم ابلاغ کیفرخواست دادستان محترم انتظامی به وکیل مشتکی عنه و انقضاء مهلت قانونی پاسخ بدان مع الاسف هیچگونه لایحه دفاعیه ارائه نگردیده است بر این اساس دادگاه به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور رأی می نماید.

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش …………………… به شماره 9610118723301090 مورخ 17/10/96 علیه آقای ………………. وکیل دادگستری مبنی بر اینکه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی به تاریخ 7/10/1396 ساعت 9 صبح نامبرده در وقت رسیدگی ابلاغی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است و همچنین دفاع وکیل مشتکی عنه به شرح لایحه تک برگی صفحه 9 پرونده تحت نظر مبنی بر اینکه جلسه مد نظر دادرس محترم اجرای قرار کارشناسی بوده است لکن تنها در خصوص ادعای خود مدرک و مستنداتی علیرغم اعطاء مهلت ارائه ننموده است و همچنین در پاسخ به کیفرخواست دادستان محترم انتظامی نیز لایحه دفاعیه ارائه ننموده لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده توجهاً به مفاد کیفرخواست دادستان محترم انتظامی به شماره 7 مورخ 13/3/1398 و ضمناً رد دفاعیات بلاوجه وکیل.مشتکی عنه و مستنداً به بند چهارم از ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب سال 1334 و توجهاً به بند سوم از ماده 76 از آن قانون و ماده 83 از آئین نامه اخیر الذکر حکم بر محکومیت مشتکی عنه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می نماید .

رأی صادره نسبت به وکیل تحت تعقیب انتظامی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است .