آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه 2

تاریخ رسيدگي :30/3/1398

شماره دادنامه:2

هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی – دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها

شاکی: ————-

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار

وكيل مشتکی عنه: ————

به تاریخ 30/03/98 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ———- تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است شکایت ———-علیه ———وکیل دادگستری  مبنی بر عدم هیچگونه ازاقدام ، ابتداً به کمیسیون داوری و مساعی کمیسیون منتج به نتیجه نگردیده پرونده به دادسرای محترم کانون ارجاع که حسب دستور دادستان محترم پرونده امر جهت رسیدگی جامع به بازرس محترم احاله که حسب تحقیقات پرونده با لحاظ نمودن تاریخ ابلاغ دادنامه های صادره از سوی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین از یک جهت و احراز آنکه در مواردی شاکی شخصاً مبادرت به اقدامی نموده که النهایه قرار منع تعقیب دادرسی دادیار محترم صادر و دادستا ن محترم با قرار صادره موافقت که به شاکی در دفتر دادسرا در مورخه 1/11/97 ابلاغ که لایحه اعتراضی شاکی در تاریخ 10/11/97 به دفتر دادگاه شعبه دوم ابلاغ گردیده با ملاحظه در آنکه اظهارات شاکی در کلیت امر با ادعای مطروحه که وکیل هیچ اقدامی بعمل نیاورده انطباقی نداشته ، علیهذا دادگاه عیناً قرار صادره بر منع تعقیب را تأیید می نماید.بلحاظ آنکه تصمیم دادگاه تأیید قرار می باشد رأی صادره قطعی است.

 

فاطمه گلنار

رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی