آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه 3

تاریخ رسيدگي: 19/2/1398

شماره دادنامه:3

هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی – دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها

شاکی: ———-

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار

وكيل مشتکی عنه: ————

به تاریخ 19/2/98 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ———— تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ملاحظه میگردد که حسب قرار صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون به تاریخ 13/5/97 نسبت به شکایت —————- فرزند ———–بطرفیت —————وکیل پایه یک دادگستری با موضوع عدم انجام وظایف وکالتی و ارتباط با طرف مقابل به جهت عدم احراز تخلف منع تعقیب وکیل مذکور صادر که با ابلاغ قرار صادره به شاکی مذکور وی در تاریخ 1/12/97 ضمن اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره اظهار داشته من که بی سواد بودم و به همین دلیل برای گرفتن وکیل اقدام کردم  لذا اگر ایشان دارای فن وکالت در این زمینه نیست باید به بنده اظهار می نمود از طرفی ایشان فقط چند باب مغازه را قبول وکالت کرده جهت تعدیل اجاره بها و اگر غیر از این اقدامی کرده باید حکمی در دادگاهها داشته باشد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

 

در خصوص اعتراض ————- نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای انتظامی وکلا دایر بر اینکه وکیل مشتکی عنه به وظایف وکالتی خودعمل ننموده و با طرف مقابل ارتباط داشته است با توجه به دادنامه های ارائه شده از سوی ————— که به وکالت از —- شاکیه می باشد از جمله دادنامه شماره ———مورخ ———— شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره ——— مورخ ———— شعبه نهم شورای حل اختلاف و دادنامه شماره ———مورخ ————– شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر و چندین فقره دادنامه دیگر و نظریه کارشناسی ملاحظه می شود که وکیل مذکور نسبت به انجام وظایف وکالتی اقدام نموده است ادعای شاکیه مبنی بر عدم انجام وظیفه توسط وکیل مستند به دلیل و مدرک نیست همچنین ادعای دیگر شاکیه دایر بر ارتباط با طرف مقابل نیز مستند به دلیل نمی باشد لذا به جهت عدم احراز تخلف با رد اعتراض قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید میگردد

 

فاطمه گلنار

رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی