آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه 4

تاریخ رسيدگي :31/3/1398

شماره دادنامه:4

هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی – دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها

شاکی: ———

موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار

وكيل مشتکی عنه: ———-

 

به تاریخ 31/03/98 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ——- تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است ما حصل شکایت مطروحه حسب ادعای ————– وکیل دادگستری علیه —————وکیل دادگستری آنست که در تاریخ ————— در اتاق مشاوره مخصوص وکلای دادگستری آبیک به هنگام مکالمه ————————— با بکاربردن کلمات و عبارتی که شایسته شأن وکیل نبوده از ادامه مکالمه  وی ممانعت بعمل آورده تا جائیکه ناگزیر به ترک اتاق مشاوره  شده است در پرونده سابقه ای از انعکاس به یکی از اعضاء محترم  هیأت مدیره کانون مضبوط است که صراحتاً نظر داده اند با توجه بدانکه موضوع اختلاف دو وکیل امری صنفی است و حتی المقدور نیاز به مداخله دستگاه قضا و حفاظت دادگستری نمی باشد .علی ایحال با —————— تماس در خصوص مورد بعلت عدم قبول در پاسخ گویی صورت نگرفته  به حکایت اوراق مضبوط در پرونده تحقیقات دادسرای محترم کانون  با عنایت به پاسخ ها و توضیحات که بنحو مبسوطی در پرونده امر انعکاس دارد النهایه فعل و یا ترک فعلی را که دلالت بر رفتاری و خلاف احترام به استناد ماده 64 از آئین نامه لایحه استقلال بدست نیامده که قرار منع تعقیب در تاریخ 21/3/97 با موافقت دادستان محترم کانون اصداریافته .با ابلاغ قرار به ————— شاکی که از طریق پست به ایشان ارسال شده واعاده گردیده ونامبرده در تاریخ 11/5/97 با تقدیم لایحه مختصری نسبت به قرار صادره متعرض و لایحه تکمیلی در 6/6/96 ارائه و  ارجاع پرونده به شعبه –بدواً موضوع از حفاظت دادگستری شهرستان ابیک که حسب ادعای وکلا در جریان امر  قرار داشته استعلام که پاسخ داده نشده متعاقباً در تاریخ 29/11/97 استعلام بعمل آمده که همچنان بدون پاسخ مانده ، درنهایت طی تماس تلفنی دفتر با ——————- تأکید شده که در صورت امکان شخصاً مراجعه به حفاظت دادگستری داشته باشید و پاسخ لازم را دریافت نمائید.ولی علی رغم آنکه اولاً شاکی —————-  در لوایح خود اصرار بر استعلام از حفاظت و اطلاعات دادگستری داشتند و از جهت دیگر درتاریخ 19/2/97 تلفنی تأکید شده که با مراجعه خود تقاضای آنرا داشتند پاسخ ادعایی خود را ارائه نمایند ولی هیچگونه پاسخی واصل نگردیده است .علیهذا دادگاه درکلیت سوابق امر و تحقیقات جامع دادسرای محترم و دلیلی که بتواند خللی در قرار منع تعقیب صادره ارائه نگردیده ، عیناً قرار صادره منع تعقیب را  تأیید می نماید به لحاظ بدانکه تصمیم دادگاه تأیید قرار می باشد رأی صادره قطعی است.

 

فاطمه گلنار

رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی