آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه 5

تاریخ رسيدگي :6/4/1398

شماره دادنامه:11

هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی – دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها

شاکی:———–

موضوع رسيدگي :کیفر خواست

وكيل مشتکی عنه: ———–

به تاریخ 6/4/1398 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ———-تحت نظر است. جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . ملاحظه می گردد آقای ———- فرزند ———از طریق زندان در مورخ ———-طی  نامه ای به ریاست کانون اظهار داشته در تاریخ ———-در ارتباط با پرونده کلاسه ———– مطروحه در مجتمع عدالت به ————— وکیل پایه یک دادگستری عضو این کانون وکالت داده است  و مبلغ 5/8 میلیون تومان نیز حق الوکاله پرداخت کرده لیکن از تاریخ فوق وکیل هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده و به تماسهای تلفنی هم پاسخگو نیست و جهت اعلام گزارش هم به زندان سر نزده است. با ابلاغ مراتب به وکیل موصوف ایشان طی لایحه دفاعیه اظهار داشته وی به واسطه آشنایی مشترک با همسراینجانب وکالت داده و علت محکومیت ایشان صدور چک 23 میلیارد تومان می باشد که چون اظهار داشته چک سفید امضاء و امانت در ید خواهرشان بوده که به ایشان با جعل چک و امضای او توانسته محکومیت موکل را بگیرد . لذا اینجانب  بنا به صحبتهای موکل اقدام به طرح شکایت مبنی بر جعل و خیانت در امانت در دادسرای  سعادت آباد نموده و پس از ارجاع به کلانتری———-نظر به ضرورت حضور شهود و عدم لزوم حضور اینجانب پرونده را به برادرزاده ایشان تسلیم که نامبرده از معرفی شهود به پاسگاه خودداری نموده  لازم به ذکر است این طرح شکایت 2 بار توسط بنده صورت گرفته که هر بار به علت عدم معرفی شهود در مرحله ارجاع به کلانتری باقی ماند.ضمناً وکیل

 

 

مذکور در خصوص حق الوکاله نیز به قرارداد مالی حق الوکاله استناد وتصویر آن را پیوست نموده که به شرح برگ 6 پرونده موید یکصد میلیون تومان حق الوکاله با پیش پرداخت بیست میلیون تومان می باشد. از سوی دادسرای انتظامی کانون با این استدلال که ارجاع پرونده از سوی موکل به برادرزاده موکل برای معرفی شهود بر خلاف مقررات است وحضور شخص وکیل در کلانتری لازم بوده است به جهت ترک فعل عمل وکیل را منطبق با بند 6 ماده 80 از آئین نامه لایحه استقلال تشخیص داده و به جهت عدم انجام  تکالیف وکالتی با صدور کیفرخواست پرونده به این شعبه ارسال شده است . با وصول پرونده به این شعبه و نظر به ضرورت اخذ توضیح از طرفین  در خصوص موضوع پرونده حسب تصمیم مورخ ——–جلسه رسیدگی برای تاریخ ————-تعیین که وکیل مشتکی عنه در جلسه رسیدگی  حاضر و با ارائه وکالت نامه اخذ شده از شاکی اظهار داشته پیش پرداخت جهت شروع کار جهت قرارداد بیست میلیون تومان بوده که چون موکل پرداخت نکرد می توانستم هیچ اقدامی انجام ندهم و لیکن مبادرت به پیگیری پرونده های ایشان نمودم که ثبت وکالت نامه در اجرای احکام و دادگاه مثبت ادعای بنده است.ضمناً نسبت به انجام شکایت نیز اقدام  نمودم که به واسطه خواست خود موکل به صورت ناتمام باقی ماند .دادگاه علیرغم تلاش در جهت  تماس  با شاکی جهت حضور در جلسه دادگاه موفق  به شناسایی آدرس یا تلفن تماس از ایشان نگردید و وکیل موصوف نیز از نشانی شاکی بعد از آزادی از زندان اظهار بی اطلاعی می نماید و علیرغم گذشت چندین سال شاکی هیچگونه مراجعه ای به جهت پیگیری پرونده نداشته و با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل مشتکی عنه که بدواً  عدم همراهی شاکی در تعرفه شهود را به منزله عدم پیگیری دانسته و سپس در جلسه دادگاه نیز خواست موکل در عدم پیگیری را موجب مسکوت ماندن پرونده دانسته است و نظر به اینکه به هر حال تعرفه شهود جزء وظایف موکل بوده است که  تعلل  و یا عدم معرفی آن از  سوی موکل به منزله کوتاهی  و عدم انجام وظیفه وکالتی تلقی نمی شود و شاکی در شکایت اولیه خود نیز عدم اقدام توسط وکیل را موجب شکایت خود داشته که در ادامه هیچگونه مراجعه ای جهت تشریح موضوع ننموده و با توجه به دفاعیات وکیل و اقدامات اولیه از جمله طرح شکایت به عمل آمده آنهم در دو مرحله وسپس عدم تعرفه  شهود که جزء وظایف شاکی بوده است  لذا با کیفیت مذکور عدم انجام وظیفه وکالتی در حدی که تخلف و موجب مجازات انتظامی وکیل باشد بدست نیامده،  با عنایت به مراتب فوق حکم بر برائت وکیل موصوف صادر و اعلام می گردد حکم صادره وفق مقررات از سوی شاکی و ریاست محترم کانون و سایر اشخاص مندرج در ماده 76 آئین نامه لایحه

قانونی استقلال  ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض  در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

 

فاطمه گلنار

رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

امیر ارسلان غیاثوند

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی