آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه 1

تاریخ رسیدگی:12/2/1398

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: رئيس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس وعضو اصلي دادگاه اميرارسلان غياثوند غياثي- دادرس وعضو اصلي دادگاه علي حاجي محمديها

موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : رئیس شعبه —-شورای حل احتلاف

وکیل مشتکی عنه:———-

((رأی دادگاه))

به تاریخ 12/2/98 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ——— تحت نظر است جلسه شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ملاحظه می گردد به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای انتظامی به شماره —-مورخ ————-و به جهت عدم حضور ———– وکیل پایه یک در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف و حسب گزارش شعبه —-شورا بتاریخ ———- قرار مجرمیت صادر و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با ابلاغ کیفرخواست صادره به وکیل مذکور نامبرده طی لایحه واصله اعلام داشته قبل از جلسه رسیدگی خوانده دعوی وجه چک را در بانک کارسازی و موکل ایشان طلبش را وصول و چون موضوع وکالت انجام شده بوده در جلسه دادگاه حضور نیافته است و نتیجه رسیدگی قضایی نیز به جهت عدم رفع نقص پرونده منتهی به صدور قرار رد شده است دادگاه با توجه به مراتب فوق ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

((رأی دادگاه ))

در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای قزوین علیه ————- وکیل پایه یک دایر بر عدم حضور درجلسه دادگاه (شورای حل اختلاف) و عدم رفع نقص در پرونده با توجه به لایحه دفاعیه نامبرده به این دادگاه و نظر به اینکه عدم حضور وی در جلسه رسیدگی شورا به جهت انجام موضوع وکالت ، وصول وجه چک از سوی موکل و نتیجتاً منتفی شدن موضوع دادخواست بوده است هر چند که اصولاً می بایست وکیل مذکور این موضوع را به شعبه رسیدگی کننده اعلام می نمود و لیکن با توجه به اینکه طبق بند 4 ماده 79 عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه وقتی مستوجب مجازات است که به واسطه عدم حضور کار دادگاه به تأخیر افتد و در ما نحن فیه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه به جهت انجام شدن مورد وکالت بوده و پرونده نیز منتهی به صدور قرار رد به جهت عدم رفع نقص پرونده گردیده لذا تخلف گزارش شده و متعاقباً کیفرخواست صادره منطبق با بند 4 ماده 79 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال نبوده و با توجه به مراتب فوق به جهت عدم احراز تخلف حکم بر برائت وکیل مذکور صادر می شود رأی صادره ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات خواهد بود.

 

فاطمه  گلنار

رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی

 

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی                                                       

دادرس دادگاه و عضو اصلی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه و عضو اصلی