آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۱۳۹۹/10/04

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی

دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح

دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست

شاکی : آقای …………….

وکیل مورد تعقیب: خانم ……………..

 

به تاریخ 04/10/1399 پرونده کلاسه 99/11 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .

 

(( رأي دادگاه ))

در خصوص تخلف خانم ……………….. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر بیان اظهارات بر خلاف احترام در مذاکرات و لوایح که به استناد بند 10 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء منجر به صدور کیفرخواست شماره 18 مورخ 06/06/1399 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین گردیده است ، با نگرش به عبارت « ………همچنین شاکی محترم در جهت رسیدن به نیات پلید خود و در آغاز طراحی چنین بازی به دور از انصاف و وجدانی …..» در لایحه تقدیمی مورخ 15/10/1398 وکیل مشتکی عنها به شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد نسبت به طرف مقابل ( شاکی انتظامی ) و مشاهده عباراتی نظیر آن در قسمت های دیگر لایحه مذکور که رعایت احترام نگردیده ، رفتار ایشان را منطبق با بند 10 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تشخیص داده لذا به استناد مواد 76 و 83 آئین نامه مار الذکر با یک درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید.

رأی صادره وفق مقررات مربوطه در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم انتظامی قضات می با شد .