آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۳۹۹/10/25

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : آقای …………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

«گردش کار»

در تاریخ 25/10/99 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 99/14 تحت رسیدگی قرار دارد . مطابق اوراق پرونده آقای فرشید مافی شاکی طی شکوائیه ای در تاریخ 3/11/97 عنوان نموده اند که آقای …………….. وکیل دادگستری اقدام به جعل سند و استفاده از سند مجعول در ارتباط با وکالتنامه موکل را دارند . با ارجاع شکایت به دادسرای محترم و ابلاغ شکایت شاکی به آقای …………… مستندات و لوایح مشروحی با ضمیمه احکام صادره به دادسرای محترم ارائه میگردد که بعضاً در دیوان عالی کشور مطرح که حسب قرار صادره با استناد به بند ب ماده 367 ق.آ.د مدنی پرونده مطروحه قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور تشخیص داده نشده است ماحصل آنکه احکام و سایر مستندات ارائه شده عمدتاً شامل دعاوی می باشد که ارتباط مستقیمی با شکایت انتظامی ندارند ، و موضوع قبول وکالت آقای ………….. از شرکت گروه پزشکی آراد آبیک که آقای ……….. از سهامداران اصلی شرکت بوده امری مستقل بوده . و اقدام به وکالت بعدی از آقای ……………… از مصادیق تخلف انتظامی در امر وکالت بر علیه موکل سابق برابر مستندات ارائه شده نمی باشد .و خلاصه آنکه ادعای جعل و استفاده از سند مجعول که راجع است به قرارداد مالی منعقده فی مابین وکیل و موکل علی رغم طرح شکایت شاکی که آقای ……………. و غیره دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول موضوع قرارداد حق الوکاله برابر دادنامه شماره 1941-970 مورخ 26/12/97 صادره از محضر شعبه 101 دادگاه کیفری دو آبیک به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های موصوف حکم بر برائت آقای ……………و غیر صادر که پیرو تجدیدنظرخواهی شاکی آقای …………… به استناد شماره دادنامه 9809972811600957 مورخ 30/7/1398 صادره از محضر شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان قزوین با رد اعتراض تجدیدنظر خواهان دادنامه بدوی مبنی بر برائت تأیید گردیده است ، علیهذا با توجه بدانکه اولا موضوع قبول وکالت ابتدائی آقای ………………. از شرکت گروه پزشکی آراد آبیک ، همانطوریکه فوقاً استناد شد . از آقای ……………… که از سهامداران اصلی شرکت بوده موضوع مستقل در امر وکالت  بوده که تخلف انتظامی را در برنداشته . ثانیاً موضوع اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نیز برابر آرای استنادی فوق الذکر منجر به برائت ………………. گردیده است ، علیهذا با رد اعتراض من غیروجه شاکی عیناً قرار صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تأیید می گردد . رأی صادره قطعی است .