آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ ۱۴۰۱/04/02

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ….. مورخ 21/01/1401

شاکی : ……

وکیل مشتکی عنه : …..

 

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت انتظامی ……  بطرفیت  ………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر رفتار خلاف شأن وکالتی ، بدین توضیح که ……..  شاکیه اعلام می دارد که دو مرتبه با ……….. برای توقیف مهریه به شرکت پیشرو سوله در شهر البرز مراجعه نمودند و در خصوص وکالت های دستی و تایپی و الکترونیک و به خصوص امضاء و ارائه کد رهگیری برای امضاء با وصف سؤال و پذیرش امضاء راجع به ارایه کد رهگیری قرارداد وکالت نیز مراتب را تأیید نمودند و مشخص هست که با قبول مراتب و انعقاد قرارداد وکالت به صورت دست نویس و به ویژه الکترونیک با وصف ارایه کد رهگیری و از طرفی نیز با توجه به همکاری خواهر شاکیه به نام ……… منشی دفتر در ارایه دادخواست مطالبه بصورت الکترونیک – رضایت و قبول مراتب انعقاد قرارداد وکالت با …….. برای دادگاه محرز و مسلم است – از طرفی نیز عزل کتبی وکیل در پرونده به حکایت بازرس محترم کانون منعکس نمی باشد از این رو صرفنظر از اینکه به رضایت طرفین مبلغ چهل میلیون ریال از شصت میلیون ریال حق وکالت عودت شده است و خود شاکیه به صرف ارایه اسناد (تصاویر) مالی پرداخت حق وکالت در صفحات یک و دو پرونده انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دیگری را تأیید می نماید ، مفاد وکالت نامه ها و به ویژه قرارداد الکترونیک خلاف ادعای نامبرده را ثابت می نماید و نکته دیگر اینکه ………. اعلام نموده است در معیت خود شاکیه امور وکالت انجام می گردیده است و این ظهور در این دارد چون شاکیه در توقیف خودرو  از طرف وکیل برای بار دوم موفق نشده است ادعای قصد عدم انعقاد قرارداد وکالت را با وکیل نموده است . بنا به مراتب دادگاه شکایت شاکیه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است و ضمن نقض کیفرخواست اصداری حکم بر برائت ……… را از تخلف انتظامی رفتار خلاف شأن وکالتی صادر و اعلام می دارد و رأی صادره ظرف مهلت مقرر قانونی مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از طرف ریاست محترم کانون ، ریاست دادسرای انتظامی کانون و شاکیه محترم قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .