آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ ۱۴۰۱/01/25

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره …..مورخ 11/11/1400

شاکی : خ…….

وکیل مشتکی عنه : …….

به تاریخ 25/01/1401 پرونده ی کلاسه ………../1400 به تصدی امضاءکنندگان ذیل تحت نظر است . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی انتظامی و دفاعیات وکیل مشتکی عنها با استعانت از خداوند متعال به شرح جداگانه اظهارنظر نهایی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ی ………….مورخه 11/11/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه خانم …………………… وکیله پایه یک دادگستری دائر بر تخلف از قسم از طریق عدم استرداد وجوه دریافتی از شاکیه انتظامی خانم …………… (تحت عنوان عدم استرداد حق الوکاله دریافتی از بابت سه پرونده نفقه ، طلاق و مهریه جمعاً به مبلغ یازده میلیون تومان دادگاه با ملاحظه وکالتنامه های اکترونیکی تنظیمی بابت هر پرونده که بطور علیحده منعقد و منتهی به ابطال تمبر مالیاتی گردیده و همچنین قراردادهای مربوط به تعیین حق الوکاله هر پرونده نظر به لازم الاتباع بودن مفاد قراردادهای مالی وفق مادتین 10 و 219 قانون مدنی برای طرفین و اینکه وکیله مشتکی عنها نسبت به وظایف وکالتی موضوع وکالتنامه ها اقدامات لازمه را معمول داشته است و اینکه شاکیه در پرونده مطالبه نفقه اقدام به عزل وکیله نموده است و مضافاً بر اینکه دعوای استرداد حق الوکاله شاکیه در شعبه 11 شورای حل اختلاف قزوین منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوا شده است دادگاه بنا بر مراتب فوق کیفرخواست صادره را با اعلام احراز تخلف در خور تأیید ندانسته و با رعایت اصل برائت حکم بر برائت وکیله مشتکی عنها صادر و اعلام می نماید . رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت مقرر قانونی از سوی ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین و سایر مقامات ذیصلاح قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .