آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ ۱۴۰۱/02/08

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان: صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ……….مورخ 17/11/1400

شاکی : آقای ………………

وکیل مشتکی عنه : آقای …………………

به تاریخ 08/02/1401 در وقت مقرر رسیدگی جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ………/1400 تحت نظر است شاکی انتظامی اقای ……………. حضور دارد ولی وکیل مشتکی عنه آقای ……………………….. حضور ندارد و لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده است وکالت در دفتر سند ملک به وی دادم در حالیکه در منطقه کاشانک تهران به این املاک سند نمی دادند و ده میلیون تومان به وی دادم ولی کارم را پیگیر نشد و هیچ اقدامی انجام نداده است . و جا و مکان ندارد و برای وکالت آگهی داده بودند و تقاضای رسیدگی را دارم .دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام  و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره …….مورخ 17/11/1400 صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای …………………………. وکیل پایه یک دادگستری دائر بر عدم ارائه نسخه ی دوم وکالتنامه و عدم رعایت شأن وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه مدنی به جای وکالتنامه دادگستری جهت فرار از مقررات مالیاتی و ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون و صندوق حمایت دادگاه نظر به شکایت شاکی انتظامی و اینکه وکیل مشتکی عنه علیرغم ابلاغ کیفرخواست لایحه ی دفاعیه تقدیم نداشته و در جلسه رسیدگی نیز علیرغم ابلاغ وقت جلسه از طریق انفورماتیک حاضر نشده است ضمن اصلاح کیفرخواست از عدم رعایت شأن به رفتار خلاف شأن از طریق تخلف از سوگند ، تخلف وکیل مشتکی عنه را محرز تشخیص داده با استناد به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و رعایت بند یک از ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 بعنوان آئین نامه حاکم بر زمان وقوع تخلف و بند 4 ماده 51 قانون وکالت حکم بر محرومیت وکیل مشتکی عنه به دو سال از وکالت دادگستری صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و در ظرف موعد قانونی از سوی وکیل محکوم علیه و دادستان محترم انتظامی و ریاست محترم کانون وکلاء و سایر مقامات مربوطه قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .