آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ ۱۴۰۱/۰۴/23

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان: صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:اعتراض به قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ 1401/3/17

شاکی : خانم ……….

وکیل مشتکی عنه : خانم ………..

به تاریخ 23/04/1401 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده ی کلاسه ……../1401 تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی در برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض شاکیه خانم ……….. رامی نسبت به قرار منع تعقیب وکیله مشتکی عنها خانم ………… به شماره ………. مورخ 17/03/1401 صادره ی از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین دائر بر سهل انگاری در انجام امور وکالتی تفویضی در پرونده های طلاق و مهریه و مآلاً به عدم تعلق حق الوکاله پرداختی ، دادگاه نظربه اوراق پرونده های امر و رونوشت حکم طلاق ( حکم بر بطلان دعوای طلاق ) و مدافعات وکیله مشتکی عنها نظر به اینکه تعهدات وکیل از سنخ تعهدات به وسیله بوده نه از نوع تعهدات به نتیجه و اینکه وکیله تعهدات وکالتی خود را مطابق مقررات و عرف متداول ایفاء نموده است و تخلفات دیگری نیز محرز نمی باشد بنا به مراتب فوق ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را استوار و تأیید می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .