آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۱/04/05

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه
رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه
عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره………… مورخ 05/04/1401

شاکی : آقای ………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………

 

به تاریخ 13/05/1401 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده ی کلاسه ………./1401 تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر و شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف انتسابی به وکیل دادگستری آقای ……………… به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین دایر بر تخلف از قسم به علت عدم استرداد محکوم به نظر به دلایل ذیل الذکر : وصول محکوم به توسط وکیل مشتکی عنه به شرح لایحه مورخ 29/07/1398صورتجلسه مورخ 04/12/1398 فیمابین شاکی انتظامی و وکیل مشتکی عنه دایر بر قرار پرداخت محکوم به ، پیگیری ها و مطالبات مکرر شاکی انتظامی ، عدم پرداخت مبلغ محکوم به در مهلت عرفی وقوع تخلف از قسم و انتساب آن به وکیل مشتکی عنه آقای ………………. محرز و مسلم است و نظر به اخذ رضایت از شاکی به شرح رضایت نامه شماره 55/29 مورخ 11/08/1400 دفترخانه 179 کرج مستنداً به مواد 85 ، 83 ، بند 3 از ماده 81 و بند 5 از ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و بند 4 از ماده 51 قانون وکالت…………… را به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید . رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .