آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۱/05/06

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
صمد فلاح رئیس دادگاه
رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه
عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره………. مورخ 29/03/1401

شاکی : شعبه ……………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………

به تاریخ 06/05/1401 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده ی کلاسه ……../1401 تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی در برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ………. مورخه 29/03/1401 صادره از دادستانی محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه وکیل مشتکی عنها خانم …………… دائر بر عدم حضور در جلسات رسیدگی مورخه 06/11/1399 و 19/12/1399 در پرونده تحت رسیدگی کلاسه 940273 شعبه د……………… دادگاه نظر به مفاد کیفرخواست صادره و عدم ارائه دلیل از سوی وکیله مشتکی عنها دائر بر اینکه وکالتنامه وی صرفاً در حد مطالعه پرونده امر نه سایر اختیارات قانونی دیگر تنظیم و وتقدیم گردیده و اینکه علیرغم مهلتهای اعطائی از سوی دادستان محترم انتظامی مبنی بر ارائه گواهی از سوی دادگاه …………… بر وکالت در مطالعه پرونده امر تا کنون نتوانسته چنین گواهی را ارائه نمایید و به کیفرخواست هم پاسخی نداده است همگی این مراتب دلالت بر وقوع تخلف انتظامی فوق داشته و ضمن تأیید مفاد کیفرخواست صادره و احراز تخلف وکیل مشتکی عنها با استناد به مادتین 27 و 51 قانون وکالت و ماده 79 آئین نامه مصوب 1334 بعنوان آئین نامه حاکم بر زمان وقوع تخلف حکم بر محکومیت وکیله متخلف به نوبیخ با درج در مجله رسمی کانون وکلاء صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر قانونی از سوی دادستان محترم انتظامی و ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین و سایر مقامات مربوطه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.