آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۱/08/05

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
صمد فلاح رئیس دادگاه
رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه
عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:قرار منع تعقیب شماره ……مورخ 21/06/1401

شاکی : آقای ……………

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………….

به تاریخ 05/08/1401 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل و پرونده ی کلاسه ……./1401 تحت نظر است و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی در برگ آتی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض شاکی انتظامی آقای ……………. فرزند ………نسبت به قرار منع تعقیب وکیل مشتکی عنه آقای ………………….دائر بر قبول وکالت از خواهان و خواندگان در دعوای اعتراض ثالث و واخواهی بطور همزمان ، دادگاه با عنایت به اینکه شاکی انتظامی آقای …………… هیچگونه رابطه ای دائر بر وکالت با وکیل مشتکی عنه نداشته و موکلین وکیل مشتکی عنه اشخاص دیگری غیر از شاکی انتظامی می باشند و اینکه تعارض منفعتی نیز بین واخواه و معترض ثالث و احد از خواندگان دعوای اعتراض ثالث نمی باشد و نامبردگان بعنوان ید قبل و ید بعدی میتوانند همزمان خواهان یا خوانده قرار گیرند و با این وصف قرار معترض عنه صادره از سوی دادسرای انتظامی در تطابق با مقررات و قوانین وکالت و آئین نامه دادرسی مدنی است با استناد به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 13 قانون وکالت قرار معترض عنه تأیید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مدت ده روز از طرف شاکی انتظامی و مقامات مذکور در مواد 88 و 89 آئین نامه اجرائی مصوب 1400 قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است .