آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۱/09/17

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره …………..مورخ 1401/6/6

شاکی : آقایان ………………..

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………………….

به تاریخ 17/09/1401 در وقت رسیدگی جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده ی کلاسه 6/1401 تحت نظر است و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی در برگ آتی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای ……………. وکیل پایه یک دادگستری بعنوان وکیل مشتکی عنه مبنی بر تکرار رفتار خلاف شأن وکالت با استناد به بند 1 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب 1334 دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره و شکایت اولیه شکات و مطالب دفاعی وکیل مشتکی عنه تخلف اعلامی را محرز دانسته و با لحاظ گذشت شکات در جلسه دادگاه و با استناد به بند 1 از ماده 80 آئین نامه حاکم بر زمان وقوع تخلف و با استحقاق تخفیف یک درجه از درجه 4 به مجازات انتظامی درجه 3 با (اعمال بند 3 ماده 135 آئین نامه مصوب 1400 به عنوان قوانین و مقررات مساعد به حال متهم بجهت ر ضایت شاکی ) و لحاظ بند 3 ماده 76 آئین نامه مصوب 1334 نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و نسبت به وکیل محکوم علیه قطعی ولی نسبت به شکات و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین و سایر مقامات مربوطه در مواد 88 و 89 آئین نامه مصوب 1400 ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است .