آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/03/۲۷

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : خانم ……………..

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

 

 

((رأی دادگاه))

در وقت فوق العاده 27/03/1400 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است کلاسه پرونده 1/1400 تحت رسیدگی قرار دارد ، حسب اوراق پرونده و شکایت شاکی ، خانم ………..مدعی گردیده که آقای ……………. وکیل دادگستری مشتکی عنه مبلغ 5 میلیون ریال از ایشان دریافت کرده اند ولی در پرونده کار موضوع وکالت را انجام نداده اند، – مشتکی عنه طی لایحه ای مورخ 30/5/1399 با ارائه مستنداتی مدعی شده اند که موضوع وکالت را انجام داده اند ، با بررسی مستندات قرار مورخه 24/8/1399 از سوی دادیار محترم مبنی بر منع تعقیب صادر و دادستان محترم تأکید به ارائه مستنداتی از جانب وکیل مشتکی عنه شده که تصریحاً مورد را عنوان نموده اند – متعاقباًآقای …………….. طی لایحه مورخ 27/9/1399 به پیوست مستنداتی را به دادسرای محترم ارائه داده اند النهایه حسب دستور معاونت محترم دادستان مبادرت به رسیدگی و قرار منع تعقیب شماره 130 مورخ 20/12/1399 صادره با ابلاغ به شاکی و وصول اعتراض وی ، دادگاه ضمن بررسی پرونده و عدم ورود ایراد مؤثراز جانب شاکی عیناً قرار صادره را تأیید می نماید قرار صادره قطعی است .