آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/01/19

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره……….. مورخ 27/10/1399

شاکی : شعبه1بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آّیک

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………

 

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش شعبه محترم اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک مبنی بر عدم حضور خانم ……………….. وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی مورخ 11/5/1399 که طبق کیفرخواست شماره 27 مورخ 27/10/1399 دادسرای انتظامی کانون وکلای قزوین علیه نامبرده به جهت اقدام بر خلاف وظایف قانونی طبق بند 2 ماده 78 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات شده است با توجه به اظهارات وکیل مذکور در جلسه رسیدگی این شعبه و دفاعیات به عمل آمده و نظر به اینکه ایشان از تاریخ 20/9/1398 به کانون وکلای دادگستری البرز منتقل شده و عضو کانون وکلای قزوین نبوده است لذا تعیین مشارالیه به عنوان وکیل تسخیری آقای …………….. در تاریخ 18/4/1399 توسط کانون وکلای دادگستری قزوین صحیح نبوده و اصولاً وکیل مذکور عضو این کانون نبوده که موظف به انجام وظایف قانونی ارجاع شده باشد و از طرفی به نظر می رسد ارجاع پرونده به ایشان به سبب عدم حذف نام ایشان در سیستم انفورماتیک کانون بوده است که بنابراین از نظر این دادگاه تخلفی برای وکیل موصوف قابل احراز و شناسایی نیست ضمن نقض کیفرخواست صادره حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید . حکم صادره وفق ماده 75 از آئین نامه مذکور ظرف مدت 10 روز از سوی ریاست محترم کانون وکلای قزوین قابل اعتراض می باشد .