آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/02/16

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

 

شاکی : آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………….

 

«گردش کار»

در تاریخ 16/02/1400 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 18/99 تحت نظر است . جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . ملاحظه میشود در پرونده کلاسه مذکور حسب شکایت آقای ………..فرزند …………..علیه آقای …………………… وکیل پایه یک دادگستری به جهت تخلف از انجام وظایف وکالتی و کوتاهی در امور تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی درخواست رسیدگی و تقاضای مطالبه خسارت و محکومیت وکیل شده است . که پس از رسیدگی از سوی دادسرای انتظامی کانون به جهت عدم احراز تخلف وفق ماده 64 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال قرار منع تعقیب وکیل صادر که پس از موافقت دادستان انتظامی با قرار موصوف این قرار مورد اعتراض ریاست محترم کانون واقع و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به شعبه سوم دادگاه انتظامی ارجاع که پس از وصول پرونده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ضمن دعوت از طرفین پرونده ، شاکی در جلسه رسیدگی مورخ 23/11/1399 شکایت خود را نسبت به وکیل به جهت تأخیر در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی اظهار و اعلام داشته و به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی نسبت به نیم درصد دیه کبودی شانه حق ایشان تضیع شده است . وکیل مشتکی عنه در دفاع از خود اظهار داشته حقی از موکل ضایع نشده است چون در گواهی پزشکی به درج جراحت شانه راست اشاره شده و در گواهی نهایی با توجه به اینکه جراحات سایر اندامها در سائیدگی فاقد دیه مقرر می باشد ارش آن تعیین شده است و چون موکل محکوم له بوده است رأی به نفع موکل دلیلی بر تجدیدنظرخواهی تشخیص داده نشده است . و تشخیص بنده دارای وجاهت قانونی است . در ادامه نماینده دادسرا نیز با بیان توضیحات اعلام داشته حسب دو فقره نظریه پزشکی قانونی صرفاً یک فقره صدمه از نوع حارصه در شانه راست وی وجود دارد و درج دو مرتبه این صدمه در دو گواهی به منزله وجود دو حارصه نیست و صرفاً یک حارصه با ارش نیم درصد در شانه وی ایجاد شده که طبق ماده 710 از قانون مجازات اسلامی برای آن ارش تعیین شده است . و در دفاع از قرار منع تعقیب اظهار داشته مطابق ماده 435 از ق.آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر فقط می تواند به موضوعی رسیدگی کند که نسبت به آن در مرحله بدوی رأی صادر شده است . و نهایتاً خواستار تأیید قرار منع تعقیب شده است . در ادامه دادگاه جهت احراز دقیق موضوع از وکیل مشتکی عنه درخواست نموده دو فقره گواهی صادره از سوی پزشکی قانونی را به همراه نظریه نهایی پزشکی قانونی به دادگاه ارائه دهد که مشارالیه طی لایحه ثبت شده به تاریخ 28/1/1400 سه فقره گواهی پزشکی قانونی صادره به تاریخ 22/8/1398 ، 22/10/1398 و 4/12/1398 ارائه و اعلام داشته در گواهی اول صرفاً جراحات وارده به شاکی احصاء شده است . در گواهی دوم ضمن اعلام ختم پرونده ارش جراحاتی که دیه مقرر ندارد نیم درصد به عنوان ارش تعیین شده است و نهایتاً در دادنامه صادره نیم درصد مورد حکم واقع شده است و حقی از موکل تضیع نشده است لازم به ذکر است که در گواهی سوم به صدمات دیگری اشاه شده که موضوع شکایت شاکی نیست . دادگاه با توجه به تکمیل اوراق و محتویات پرونده و کفایت رسیدگی با اعلام ختم آن به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص قرار منع تعقیب صادره به شماره 102 مورخ 4/10/1399 صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای قزوین موضوع شکایت آقای ……………. فرزند …………..علیه آقای ………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه شعبه 107 کیفری در قزوین از بابت نیم درصد دیه شانه سمت راست و ایضاً کوتاهی وکیل در انجام وظیفه با توجه به گواهیهای پزشکی قانونی صادره ملاحظه گردید که از بابت سائیدگی ( حارصه ) خلف شانه راست شاکی به میزان نیم درصد ارش تعیین شده است و این میزان نیز در بند 3 از حکم صادره از سوی دادگاه کیفری آمده است و به جز آن دیه دیگری بابت آن تعیین نشده که مورد حکم واقع نشده باشد و از طرفی رأی صادره کاملاً به نفع شاکی مذکور بوده است و تشخیص وکیل موصوف در عدم تجدیدنظرخواهی باعث تضیع حقی از موکل ایشان نشده است و کوتاهی یا سهل انگاری در انجام وظیفه صورت نگرفته است لذا دادگاه قرار منع تعقیب صادره را صحیح تشخیص و آن را تأیید و استوار می نماید . رأی صادره قطعی است .