آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/03/27

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی :آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ………………..

 

((رأی دادگاه))

در تاریخ 27/03/1400 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . کلاسه پرونده 5/1400 تحت نظر است سوابق امر مطابق اوراق پرونده دلالت بر آن دارند که شاکی آقای …………….. طرف مقابل دعوای موکل مشتکی عنه خانم …………………. وکیل دادگستری می باشد ، و برابر رسیدگی جامع دادسرای محترم کانون کلیه موارد اتهامی مطروحه از جانب شاکی علی رغم تأکید بر ارائه مستندی همچنان از جانب شاکی مسکوت مانده . از جهت دیگر پس از طرح شکایت در کانون – شاکی آقای ابراهیم جوادی علیه خانم سیده زهرا حسینی با ذکر کلیه موارد اتهامی معنونه شکایتی به دادسرای عمومی قزوین تقدیم که به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع گردیده است . که مطابق قرار نهایی 990990001078 مورخ 20/10/1399 که تصویر آن به پیوست می باشد و گذشت مدتی قریب 6 ماه مؤید عدم اعتراض و قطعیت آن است در قرار منع تعقیب صادره از محضر محترم بازرسی به شرح مبسوطی تصریح شده خانم …………………… در راستای رعایت مصلحت موکل مهارت در ایفای تعهدات در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل اقدام نموده و لاغیر. علیهذا ؛ دادگاه با لحاظ نمودن مراتب مذکوره در قرار صادره و همچنین صدور قرار منع تعقیب صادره از محضر محترم دادسرای کانون بدرستی صادر گردیده عیناً قرار منع تعقیب را تأئید می نماید . قرار صادره قطعی است.