آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۱۴۰۰/02/16

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی :آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : آقای …………………

 

((رأی دادگاه))

به تاریخ 16/02/1400 در وقت فوق العاده کلاسه پرونده 21/99 تحت نظر است ، جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . سوابق پرونده حاکیست آقای مسعود احرام بافان طی شکوائیه مورخ 19/8/1399 علیه آقای ……………….. مدعی شده اند که هیچ گونه اقدام وکالتی از جانب ایشان صورت نگرفته است . دادسرای محترم کانون مبادرت به رسیدگی جامعی نمود و طی لایحه مورخ 27/9/1399 ثبت به شماره 131/و/99 دفتر دادسرای محترم آقای …………………..27 برگ از مستنداتی را به پیوست ارائه نموده که النهایه دادیار محترم در قرار مورخ 9/11/1399 احراز نموده که وکیل اقدامات امر وکالت مربوطه را انجام داده است ، که نهایتاً دادگاه شعبه هشتم به ضرر وی و موکلش رأی داده است و شاکی به نتیجه مطلوب نرسیده است و با ستناد به اینکه در ماده شش قرارداد فی مابین ، صراحتاً قید شده که عدم نتیجه مطلوب هیچ مسئولیتی را متوجه وکیل نمی نماید . تخلف انتظامی احراز نشده و قرار منع تعقیب صادره که با ارجاع دادستان محترم به معاونت محترم دادسرا که با قرار صادره موافقت نموده اند ، علیهذا دادگاه با بررسی پرونده امر و مطالعه اعتراضات شاکی که دلیلی بر نقص قرار صادره ارائه نگردیده دادگاه عیناً قرار منع تعقیب صادره راتأئید می نماید . رأی صادره قطعی است.