آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ….  مورخ   ……

شاکی : …….

وکیل مشتکی عنه : ……

به تاریخ 22/02/1401 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده ی کلاسه ………. تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین دادستان محترم انتظامی به شماره ……  مورخ 17/11/1400 علیه ……… بر رفتار خلاف شأن وکالت از طریق صدور گواهی خلاف واقع به شرکت گاز دادگاه نظر به اینکه وکیل مشتکی عنه طبق رأی قطعی صادره از شعبه …… دادگاه تجدید نظر استان قزوین در مورد این تخلف بعنوان عمل مجرمانه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است لذا مدافعات وکیل مشتکی عنه را موجه تلقی نکرده اما نظر به فقدان سابقه محکومیت انتظامی نامبرده را یک درجه مستحق تخفیف دانسته و با استناد بند 3 ماده 51 قانون وکالت ضمن احراز تخلف مشارالیه ، وی را به توبیخ با درج در مجله رسمی کانون محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی ولی نسبت به سایر مقامات مربوطه و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهلت مقرره قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .