آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1399/10/11

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : خانمها ………………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………………………….

 

«گردش کار»

به تاریخ 11/10/99 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 99/17 در وقت فوق العاده تحت نظر است . ملاحظه میگردد خانم ………… و خانم …………… طی شکایتی علیه آقای …………………… وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشته اند ایشان که وکیل طرف پرونده ما هستند و از مرحله تجدیدنظر وارد پرونده شده اند به طرف اینجانبان با ادعای اینکه من وکیل مخصوص پرونده های تجدید نظر هستم با ادعا و تهدید و رفتار نامتعارف اعلام کرده اند که من نمی گذارم این پرونده به نفع شما رأی صادر شود که با ابلاغ مراتب به وکیل مشتکی عنه و وصول لایحه دفاعیه ایشان موضوع از شعبه رسیدگی کننده به پرونده نیز استعلام که حسب اعلام دادگاه حقوقی شعبه 2 آبیک مورد خلاف احترام و یا برهم زدن نظم یا خودداری از شهادت شهود مشاهد نشده است و از سوی دادسرای انتظامی کانون نسبت به شکایت مطروحه قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر که شکات طی لایحه ثبت شده به شماره8012728-23/9/99 نسبت به قرار صادره اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . دادگاه با ملاحظه اوراق و مستندات پرونده و صورتجلسه تنظیمی در مرحله دادسرا با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید .

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض خانمها …………………. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 91 مورخ 13/9/99 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین نظر به اینکه از سوی شکات دلیل و مدرک مستدل و محکمه پسندی که موجبات نقض قرار صادره را فراهم نماید ارائه نشده است و از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده قرار صادره از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلا وفق مقررات قانونی اصدار یافته لذا با رد اعتراض معترضین قرار منع تعقیب صادره عیناً تأیید می گردد .رأی صادره مبنی بر تأیید قرار قطعی است .