آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1399/10/11

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی: اعتراض به قرار

شاکی : آقای …………

وکیل مشتکی عنه : آقای …………………

 

«گردش کار»

به تاریخ 11/10/99 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ………….. موضوع شکایت آقای ………………. فرزند ……………..به طرفیت آقای ………………… وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری قزوین دایر بر سهل انگاری و عدم انجام وظیفه وکالتی در وقت فوق العاده تحت نظر است . حسب محتویات پرونده ملاحظه می گردد که شکایت شاکی انتظامی علیه وکیل موصوف در ارتباط با پرونده دادگاهی ، دادگاه عمومی بخش دشتابی به کلاسه ………موضوع دادخواست آقای …………… به طرفیت آقایان ……………… طرح شده و طی آن شاکی اظهار داشته به جهت کم کاری و سهل انگاری در زمان اظهارنظر کارشناس به خاطر مطالعه نادرست و دیر اطلاع دادن و گذشت زمان به کارشناسی اعتراض نشده است و حق بنده نابود گردیده که وکیل مشتکی عنه در دفاع اظهار نموده ادعای شاکی صحیح نیست و با ملاحظه در رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر کاملاً مشخص است که دادگاه با اخذ نظر تکمیلی از هیأت کارشناسی نسبت به صدور رأی اقدام نموده است . که در ادامه جهت روشن شدن موضوع ، مراتب به بازرس کانون ارجاع و ایشان طی مراجعه به شعبه و مطالعه پرونده گزارش خویش را به دادسرای انتظامی کانون ارسال و مستند به برگ شماره صورتمجلس 9709902947202525 مورخ 5/12/97 مشخص شده که وکیل مشتکی

به نظریه سه نفره کارشناسی معترض شده و اعتراض مورد موافقت دادگاه نیز قرار گرفته است  ( برگ 28 پرونده ) و سپس دادسرای انتظامی کانون به موجب تصمیم شماره  55 مورخ  2/6/99 ضمن عدم احراز تخلف از ناحیه وکیل قرار منع تعقیب را صادر و در مهلت مقرر قانونی شاکی انتظامی نسبت به آن اعتراض نموده است . اینک با توجه به جمیع مراتب فوق و مطالعه لوایح و اظهارات شاکی و مدافعات وکیل مشتکی عنه و علی الخصوص گزارش بازرس کانون مستند به 18 برگ ضمائم با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اصدار رأی می گردد .

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض آقای ……….. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 55 – 2/6/99 صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین نظر به اینکه در این مرحله دلیل و مدرک قانع کننده ای که موجبات نقض قرار را فراهم نماید از سوی شاکی ارائه نشده است و محتویات پرونده نیز حاکی از آن است که وکیل به وظایف قانونی خویش عمل نموده است و اصولاً تعهد وکیل دادگستری تعهد به وسیله است و نه نتیجه و تصمیم گیرنده نهایی جهت پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی و ارجاع به هیأت های بالاتر وکیل نبوده بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد و گواهی دادگاه نیز دلالت بر آن دارد که وکیل به نظریه کارشناسی سه نفره اعتراض کرده و حتی در مرجع تجدیدنظر نیز قرار قرار تکمیل کارشناسی به تاریخ 28/8/98 صادر شده لذا ماحصل این پرونده مؤید عدم سهل انگاری و کوتاهی وکیل بوده و بدین جهت ضمن رد اعتراض شاکی قرار منع تعقیب صادره را عیناً تأیید می نماید . رأی دادگاه مبنی بر تأیید قرار قطعی می باشد .