آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/06/04

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست صادره از شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ……….

شاکی : شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ………….

 

به تاریخ 04/06/1400 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . کلاسه پرونده 9/1400 تحت نظر است . پس از مطالعه پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ……….. ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ………… حسب نامه شماره 14006899001779968 مورخ 02/04/1400 مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه آقای ………… وکیل دادگستری به اتهام خیانت در امانت ، نظر به مفاد قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادره علیه آقای ………….. و اقرار وکیل مشتکی عنه به دریافت وجه دیه و نیز عدم استرداد محکوبه به موکلین به نظر این دادگاه دلایل توجه اتهام به وکیل مشتکی عنه قوی و ادامه وکالت مشارالیه را منافی با شئون وکالت تشخیص داده ، مستنداً به ماده 87 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (به لحاظ زمان مقرر است لازم الاجراء در زمان وقوع تخلف ) حکم به تعلیق موقت آقای علیرضا جاهد از وکالت صادر و اعلام می گردد حکم صادره موقتاً قابل اجراء و مفاد آن به دادگاه ها ابلاغ می شود .