آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ 1400/06/11

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هيأت دادرسان :

رئیس دادگاه محمد ملک محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه مجید علی محمدی

دادرس و عضو اصلی دادگاه لادن عباسی

 

شاکی: آقای ………….

موضوع رسيدگي :کیفرخواست شماره……. مورخ 29/03/1400

وكيل مشتکی عنه:آقای ………………….

 

به تاریخ 11/06/1400 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 1400/4 موضوع کیفرخواست شماره ……… مورخ 29/03/1400 در ارتباط با شکایت آقای …………….. از وکیل مشتکی عنه آقای …………………………… با تخلف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت منطبق با بند 1 ماده 80 ناظر ماده 76 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال که درخواست مجازات وکیل مشتکی عنه گردیده است تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده و با مؤثر نبودن ماده 63 آئین نامه لایحه قانونی استقلال که حسب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است اثبات تخلف آقای وکیل مشتکی عنه چون اقدام دیگری در پرونده ضرورت ندارد پایان رسیدگی را اعلام بشرح آتی رأی صادر می گردد .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ……… مورخ 29/03/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین که با شکایت آقای………………. موکل آقای ………………………دارنده پروانه وکالت نامه شماره ……………. به لحاظ ارتکاب تخلف انتظامی با عدم رعایت شئون وکالت مستنداً به بند 1 ماده 80 ناظر به ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای حکم مجازات مشارالیه گردیده است با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت آقای ………………. که به شماره 8014273 مورخ 2/12/1399 ثبت دفتر کانون گردیده است و وکیل مشتکی عنه با تنظیم قرارداد حق الوکاله بر مبنای نود میلیون ریال با شاکی توافق وجه مرقوم را در دو فقره به صورت نقدی و با وصول چک مأخوذه از موکل دریافت نموده است و با ابلاغ کیفرخواست که به صورت قانونی انجام گردیده است در فرجه قانونی هیچگونه دفاع یا تکذیبی از موضوع شکایت مطروحه ارائه ننموده است دادسرای محترم انتظامی عدم مراجعه و پاسخگوئی مشارالیه را به شکایت معنونه و کیفرخواست صادره را با توجه به دو فقره محکومیت انتظامی نامبرده طی دادنامه های شماره 5 مورخ 28/8/1398 و شماره 14 مورخ 16/11/1399 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی این کانون مبنی بر محرومیت یک سال از شغل وکالت و همچنین ممنوعیت موقت از وکالت به مدت ششماه می باشد که رونوشت دادنامه های مذکور ضمیمه پرونده است تماماً دلالت بر اثبات تخلف انتظامی وکیل مشتکی عنه دانسته لذا دادگاه با مستدل دانستن کیفرخواست به شرح مذکور مستنداً به مدلول ماده 77 و بند3 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال و کیل مشتکی عنه را به تو.بیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید رأی صادره نسبت به شخص وکیل قطعی از طرف شاکی ظرف ده روز قابل تجدیدنظر است ضمناً شاکی پرونده برای وصول حق قانونی خود نسبت به پرداخت وجه مدعاً به با تظلم خواهی به مراجع قضائی ارشاد می گردد .