آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/06/18

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……. مورخ 29/03/1400

شاکی : اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری قزوین

وکیل مشتکی عنه : آقای ………….

به تاریخ 18/06/1400 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه 6/1400 تحت نظر است . پس از مطالعه اوراق پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ، ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تخلف انتسابی به آقای ………… مبنی بر عدم انجام و عدم پیگیری پرونده ارجاعی اداره معاضدت قضایی به استناد بند 2 ماده 78 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 31 قانون وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4 مورخ 29/03/1400 از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلاء شده است به ملاحظه و مطالعه اوراق و محتویات پرونده به ویژه گزارش ابلاغ ها به وکیل به شرح صفحه 17 پرونده که تماماً و همگی حکایت از عدم دسترس بودن وکیل و عدم اطلاع به مشارالیه می باشد به نظر دادگاه به علت عدم اطلاع وکیل ، امکان اقدام میسر نشده لذا تخلف انتسابی توجهی به وکیل ( آقای ……………..) ندارد حکم به تبرئه مشارالیه از تخلف انتسابی دایر بر عدم پیگیری پررونده ارجاعی اداره معاضدت قضایی صادر و اعلام می گردد رأی صادره در مهلت مقرر قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می با شد .