آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/06/25

مرجع رسیدگی:

شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ……………. مورخ 27/03/1400

شاکی : آقای ……………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

 

 

به تاریخ 25/06/1400 پرونده کلاسه ………../1400 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ملاحظه می گردد شاکی آقای …………….. و آقای …………………. (وکیل ) حاضر هستند . آقای ………………. کارت ملی به شماره …………………………….را ارائه نمود . سؤال : شکایت خود را مستدلاً بفرمائید ؛ بنده دو سال پیش برای پرونده زمین نزد آقای ……………… رفتم و شعبه 12 دادگاه حقوقی قزوین پرونده تشکیل گردید و دادگاه به خاطر عدم سند ، دادگاه دعوی را رأی نموده است و پول من را برگردانید و هشت میلیون تومان از اینجانب گرفته اند و در صورت پیروزی هفت درصد را نیز بگیرند . دادگاه خطاب به آقای ……………………… تصویر قرارداد صفحه 5 را با آقای ………. راجع به حق وکالت قبول دارید ؟ بله قبول دارم امضاء خودم هست . دادگاه خطاب به آقای ……………………آیا آقای …………….وکیل برای شما پرونده دیگری کیفری یا حقوقی اقدام نموده یا خیر ؟ خیر . دادگاه خطاب به آقای ………………. شکایت شاکی را شنیدید در این خصوص چه توضیحی دارید ؟ عرایض به شرح لایحه است و شعبه 12 دادگاه حقوقی قزوین رسیدگی کرد و گفت حق مالکیت ندارد و دادنامه صادر شد و شاکی با توجه به صحبت های قبلی و استرس شان بنده را عزل نموده است و در قرارداد طی گردید که در صورت عزل باید حق وکالت را کامل پرداخت نماید و ایشان اجازه نداد من مرحله تجدید نظر بروم . دادگاه خطاب به آقای ……….. (وکیل ) مفاد تصویر قرارداد و امضاء ذیل آن را به شرح صفحه 5 پرونده حکایت دارد مبلغ هشت میلیون تومان که به صورت چهارمیلیون تومان بدوی و چهارمیلیون تومان تجدیدنظر و مبلغ هفت درصد حکم در پایان کار را قبول دارید یا خیر ؟ بله قبول دارم . دادگاه خطاب آقای …………….. آیا حاضر هستید حق وکالت مرحله تجدیدنظر رامسترد نمایید ؟ علیرغم دفاعیات قانونی در راستای حفظ شأن شغل شریف وکالت و جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم حاضرم استرداد کنم . دادگاه پیشنهاد صلح و سازش نمود که آقای ……………….شاکی اعلام داشت من هشت میلیون تومان را می خواهم و با توجه به نرخ تورم ارزش پول من کم شده است . با توجه به اینکه آقای ……………….اعلام داشت من حاضرم در صورت پرداخت مبلغ چهارمیلیون تومان دوم ، رضایت می دهم وقت تنفس پنج دقیقه ای در نظر گرفته می شود و آقای ………………اعلام داشت که من مبلغ مزبور را دریافت نمودم و به آقای ……………..رضایت تام و بدون قید و شرط می دهم .دادگاه با توجه به دفاعیات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح جداگانه با استعانت از خداوند متعال اقدام به صدور رأی می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت آقای …………………… فرزند ………….علیه آقای ……………………….فرزند تقی علیه آقای……………….. وکیل پایه یک دادگستری ، مبنی بر رفتار خلاف شأن وکالتی ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از رضایت بدون قید و شرط شاکی نسبت به وکیل مورد شکایت ، نظر به اینکه که قرارداد خصوصی بین طرفین دعوی که تصویر صفحه پنج پرونده می باشد و به موجب بند ب ماده 5 حق وکالت به صراحت قید گردیده است ، در صورت عدم تمایل موکل به ادامه و عزل وکیل ، موکل نسبت به وجوه پرداخت شده حقی ندارد و مکلف به پرداخت هزینه های انجام شده نیز می باشد داددگاه کیفرخواست صادره از دادسرا را مطابق مقررات تشخیص نداده است و به موجب ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 حکم بر برائت آقای………………………… را از تخلف انتسابی صادر و اعلام می دارد حکم صادره ظرف مدت ده روز با رعایت مسافت ق.آ.د.م از طرف شاکی خصوصی و ریاست محترم کانون وکلای ددگستری استان قزوین قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .