آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/06/25

مرجع رسیدگی:

شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره ………….مورخ 09/06/1400

شاکی : خانم ………………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

 

 

به تاریخ 25/06/1400 شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل رئیس و دادرسان اصلی تشکیل و پرونده کلاسه 11/1400 تحت نظر است و شاکیه خانم …………….حضور دارد و وکیل مشتکی عنه حضور ندارد ولی لایحه ای کتبی ارسال داشته است . خطاب به شاکیه اظهارات خود را بیان داشته و اعلام نمائید آقای ……………….. چه نوع اقدام حقوقی اعم از مشاوره و یا لایحه تنظیم داشته است . هفت بار مشاوره حقوقی انجام داده است و به هیچ وجه لایحه یا دادخواستی برای من تنظیم نکرده است و حاضرم مبلغ پانصدهزارتومان را بابت مشاوره برداشت نماید و بقیه را مسترد نماید و با این وصف پس از دریافت مابقی پول حاضرم بدون قید و شرط اعلام رضایت و گذشت نمایم و آقای …………..نیز حضور یافتند اعلام داشتند که من خودم حاضر به مصالحه هستم چهار نیم میلیون تومان را مسترد می نمایم . شاکیه اعلام داشت با این وصف من هم گذشت و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام میدارم . و مبلغ یاد شده را دریافت کردم . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت خانم ……………….. فرزند ……….علیه آقای ………………………. وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر اخذ حق مشاوره زاید بر تعرفه ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و صرف نظر صورت جلسه مورخ 25/06/1400 راجع به رضایت بدون قید و شرط خانم شاکیه ، چون به اقناع وجدان مبنی بر اینکه حق مشاوره را بر حسب ارزش تعرفه ای دریافت نموده است ، قرار کیفرخواست دادسرا را منطبق با آئین نامه و تعرفه حق مشاوره ندانسته است و حکم بر برائت آقای ………. از تخلف انتسابی را صادر و اعلام می دارد و حکم صادره مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ظرف مدت ده روز با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی از طرف شاکی و ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دادگاه محترم انتظامی قضات می باشد.