آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/07/22

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 8 مورخ 14/04/1400

 

شاکی :آقای ………………

وکیل مشتکی عنه :آقای …………………

 

به تاریخ 22/07/1400 پرونده کلاسه ………./1400 در وقت فوق العاده تحت نظر است ضمن مطالعه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به عدم ارائه دفاعیه از سوی وکیل مشتکی عنه آقای …………… ، پس از مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت آقای ………………. بطرفیت آقای …………………. وکیل پایه یک دادگستری دایر بر تخلف از سوگند که از مفاد شکایت چنین استنباط گردیده است ، دادگاه از توجه به شکایت شاکی انتظامی مبنی بر اینکه به موجب برگ وکالت به شماره 100788 مورخ 29/08/1399 و در قبال دریافت حق الوکاله به مبلغ ده میلیون ریال ، مقرر شده است که وکیل منتخب برای نامبرده اقداماتی جهت احقاق حق ادعایی انجام دهد که تاکنون نه تنها هیچ اقدامی به عمل نیاورده است بلکه امکان برقراری تماس تلفنی نیز میسور نگردیده است از این رو با وصف ابلاغ های متعدد آقای وکیل هیچ دفاعی به عمل نیاورده است و برابر اعلام دفتر دادسرای محترم انتظامی کانون ، مشتکی عنه دارای سوابق مختلف محکومیت انتظامی می باشد ، دادگاه بنا به مراتب تخلف نامبرده را از جهت تخلف از سوگند محرز و مسلم تشخیص داد و به موجب بند 3 ماده 81 از آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333 ( ناظر بر ماده 76 ) آقای …………… وکیل پایه یک دادگستری را به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت 20 ماه محکوم و اعلام می دارد رأی صادره به موجب ماده 14 لایحه موصوف ظرف مدت 10 روز با رعایت بعد مسافت ابلاغ از سوی محکوم علیه و مقامات قانونی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .