آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/08/06

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفرخواست شماره 21 مورخ 06/07/1400

 

شاکی : شعبه ……………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………..

 

به تاریخ 06/08/1400 پرونده کلاسه ………../1400 در وقت فوق العاده تحت نظر می باشد ، هیأت شعبه از توجه به محتویات پرونده و دلایل و مدافعات وکیل مورد شکایت ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح جداگانه مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ……مورخ 06/07/1400 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر احراز تخلف آقای ……………. کارآموز وکالت در پرونده شعبه ………………… ، ملاحظه می گردد که صرف نظر از دفاعیات مشتکی عنه ، دادیار محترم به شرح برگ 12 پرونده احراز تخلف را تشخیص داده و قرار مقتضی صادر نموده است و پرونده به نظر معاون محترم دادستان رسیده و به شرح برگ 18 ، با قرار صادره مخالفت نموده است و به شرح برگ 19 ، دادیار محترم مورخ …./…/1400 اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است و معاون محترم دیگر دادستان انتظامی ، ضمن مخالفت با قرار اخیر ، عقیده بر وقوع تخلف و صدور کیفرخواست داشته است که از طرف دادستان محترم به معاون محترم دیگر برای صدور کیفرخواست ارجاع گردیده است ، و کیفرخواست مورخ …../…./1400 صادر گردیده است ، هیأت دادگاه صدور کیفرخواست را خلاف مقررات به موجب ماده 64 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 تشخیص می دهد و رسیدگی به آن فاقد وجه قانونی است ، و تأکید می گردد که قرار منع تعقیب مورخ ……../……../1400 وفق ماده آئین نامه مزبور متعاقب ابلاغ و تجدیدنظرخواهی ، قابل رسیدگی و اظهارنظر دادگاه انتظامی می باشد . رأی صادره قطعی است .