آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/08/06

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب شماره 41 مورخ 06/06/1400

 

شاکی : آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

به تاریخ 06/08/1400 پرونده کلاسه ……/1400 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تحت نظر می باشد ، هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده و شور ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح جداگانه اقدام به اظهارنظر نهایی و صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ……………….. نسبت به قرار منع تعقیب به شماره 112 مورخ 01/11/1399 صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نظر به اینکه آقای …………… برابر اسناد موجود در پرونده در سال 1397 یک قطعه زمین را از آقای ……………… خریداری نموده اند و طبق مقررات حق اقدام قانونی احتمالی را دارد از این حیث به نظر دادگاه دلایلی که موجبات نقض قرار منع تعقیب دادسرا را فراهم نماید ارایه نگردیده است و به موجب ماده 65 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 قرار صادره استوار می گردد . رأی صادره قطعی است .