آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/08/06

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب شماره 41 مورخ 06/06/1400

 

شاکی : آقای ……………..

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

به تاریخ 06/08/1400 جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ، ذیل در وقت فوق العاده تشکیل و پرونده ی کلاسه 14/1400 تحت نظر است اعضای شعبه با بررسی اوراق و کحتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ……………. فرزند داریوش نسبت به قرار منع تعقیب آقای ………………. به شماره 41 مورخ 06/06/1400 صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نظر به اینکه دلایلی که موجبات نقض قرار منع تعقیب دادسرا را فراهم نماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است به موجب مفاد ماده 65 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار صادره عیناً استوار می گردد رأی صادره قطعی است .