آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/10/09

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفر خواست شماره ……مورخ 25/07/1400

شاکی : خانم …………………

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………

 

به تاریخ 09/10/1400 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه15/1400 تحت نظر است ملاحظه می گردد وکیل مشتکی عنه علیرغم ابلاغ کیفرخواست در مورخه 04/08/1400 از طریق انفورماتیک کانون به وی دفاعیه ای تقدیم نداشته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره …………. . مورخه 25/07/1400 صادره ی از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای ……………. دائر بر تخلفات انتظامی 1- استفاده از عنوان وکیل دادگستری 2- تمرکز وکالتی در غیر محل اشتغال 3- استفاده از وکالت نامه واحد در پرونده های متعدد دادگاه از ملاحظه و مداقه در کپی وکالتنامه ها تقدیمی وکیل مشتکی عنه به مراجع قضایی تاکستان نظر به اینکه اولاً: همگی وکالتنامه های تقدیمی مربوط به تفویض وکالت آقای …………… به وکیل مشتکی عنه نسبت به دفاع از موکل در قبال دعاوی علیه و یا له خانم ……………. بوده است ثانیاً : از آنجائیکه همه وکالتنامه ها از شخص واحد اخذ شده ثالثاً : در تمامی وکالتنامه های تقدیمی هریک علیحده تمبر مالیاتی جداگانه ابطال گردیده و چون منظور مقنن صرفاً پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی برآورده شده است لذا وکیل مشتکی عنه را در این خصوص یعنی استفاده از وکالتنامه واحد در پرونده های متعدد متخلف تلقی نکرده و حکم بر برائت وی در این خصوص صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص تخلفات دیگر وی دائر بر تمرکز وکالتی در تاکستان و استفاده از عنوان وکیل دادگستری نظر به مفاد کیفرخواست صادره و گزارش بازرس انتظامی کانون و پرونده های مثبوت در مراجع قضایی تاکستان و فرمهای وکیل مشتکی عنه که در آنها خود را وکیل دادگستری علیرغم کارآموز بودن خویش معرفی کرده تخلفات فوق الاشاره بالا را محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند 2 ماده 80 و 83 آئین نامه حاکم در زمان وقوع تخلف و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376وکیل کارآموز وقت را با استحقاق یک درجه تخفیف بلحاظ اینکه قلت تجربه داشته به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید .

رأی صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت قانونی از سوی ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی و سایر مقامات و اشخاص مذکور در مادتین 15 و 16 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد .