آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/10/09

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ………..مورخ 13/09/1400

شاکی : آقای …………..

وکیل مشتکی عنه : آقای………….

 

به تاریخ 09/10/1400 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است، پرونده ی کلاسه 16/99 تحت نظر دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره …… مورخه 13/09/1400 صادره از دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای …………. دائر بر بیان اظهارات بر خلاف احترام به شاکی انتظامی دادگاه نظر به مفاد اظهار شده وکیل مشتکی عنه در جلسه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در صفحه 12 پرونده پیوست شده دقیقاً عنوان شده که آقای ………… در اظهارات شفاهی که توسط قضات شعبه تجدیدنظر مثبوت شده «بانک و آقای ………………. دستشان در یک کاسه است و بانک به گونه ای ذینفع است » از این عبارت اظهار خلاف احترام استنباط نمی گردد و به نوعی دفاع حقوقی دال بر تکذیب ادعای طرف مقابل برداشت می شود لذا دادگاه تخلف را محرز تلقی نمی کند و حکم به برائت وکیل مشتکی عنه صادر و اعلام می نماید

رأی صادره نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی و نسبت به شاکی و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی و سایر مقامات مربوطه قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ظرف مهلت قانونی از تاریخ ابلاغ می باشد.