آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/10/09

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ………..مورخ 01/11/1399

شاکی : شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان بوئین زهرا

 

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………………..

به تاریخ 09/10/1400 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ، پرونده های کلاسه 20/99 تحت نظر است دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شماره …….مورخه 01/11/1399علیه آقای …………………. مبنی بر تخلف وکیل بلحاظ عدم حضور در جلسه دادرسی مورخ 20/05/1398 شعبه اول دادگاه محترم عمومی حقوقی دادگستری بوئین زهرا دادگاه صرفنظر از اینکه جلسه دادرسی حسب گزارش بازرس کانون آقای …….. طی شماره 108/و/1399 مورخه 18/08/1399 در صفحه 12 پرونده منتهی به تجدید جلسه نشده است و مآلاً به گواهی استراحت پزشکی شماره 8020062 مورخه 1400/08/12 صادره از بیمارستان مهرگان قزوین که دلالت بر استراحت پزشکی وی از تاریخ 15 لغایت 25/05/1398 بلحاظ شکستگی پای راست داشته و وکیل مشتکی عنه حتی در موقع ارائه گواهی نیز پای راست وی بلحاظ عدم درمان کامل با عصای کمکی مشاهده گردید لذا تخلف وی محرز ندانسته و حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید .

رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت قانونی از سوی ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی و سایر مقامات مربوطه قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .