آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1400/11/14

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ……… مورخ 23/06/1400

شاکی: خانم …………………

وکیل مشتکی عنه: آقای ………………

 

به تاریخ 14/11/1400 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است ، از توجه به محتویات پرونده کلاسه …../1400 ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح جداگانه با استعانت از خداوند متعال، اقدام به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه آقای …………….. وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای قزوین دائر بر رفتار خلاف شأن از حیث عدم رعایت اخلاق حرفه ای، اخذ وکالت در محل غیر متعارف، اخذ برگ سفید امضاء و عدم انجام وظایف قانونی در حیطه وکالت اعطائی دادگاه صرفنظر از اعلام گذشت شاکی انتظامی در کمیسیون داوری این کانون به لحاظ اینکه اخذ وکالت در محل غیر متعارف با عنایت به دفاعیات مشتکی عنه به جهت مشکلات شغلی شاکیه صورت گرفته و در سایر موارد نیز دلیل کافی برای اثبات تخلفات اعلامی ارائه نگردیده تخلف را محرز ندانسته و با استناد به اصل برائت حکم بر برائت وکیل مشتکی عنه را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره ظرف مهلت مقرر قانونی از سوی شاکیه و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی و سایر مقامات مربوطه قانونی قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .