آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1401/01/25

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

صمد فلاح رئیس دادگاه

رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه

عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

 

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره ………… مورخ 03/11/1400- اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : خانم ها ………………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ………………

به تاریخ 25/01/1401 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده ی کلاسه ………/1400 تحت نظر است . دادگاه پس از بررسی پرونده ی تحت امر ختم دادرسی را اعلام و به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

در خصوص کیفرخواست شماره ……….مورخ 03/11/1400 صادره ی از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین علیه خانم …………… وکیل پایه یک دادگستری دائر بر تخلف از حیث رفتار منافی شأن وکالت از طریق استرداد دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادگاه نظر به اینکه استرداد دعوی از حدود اختیارات تفویضی به وکیل بوده و این امر قبلاً از سوی شکات (موکلین)  در وکالتنامه تصریح شده بوده و وکیل موظف به رعایت مصلحت موکلین خویش در صورت عدم پیشرفت نتیجه پرونده می باشد و چون نتیجه پرونده را منفی و به ضرر موکلین پیش بینی نموده در این خصوص مطابق مقررات مربوطه عمل نموده و به طور متعارف هر وکیلی هم می بود در این شرایط دعوی را مسترد می نمود لذا کیفرخواست صادره را مطابق مقررات انتظامی تلقی ننموده و با رعایت اصل برائت حکم بر برائت وکیل مشتکی عنها صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مهلت مقرره قانونی از سوی شکات ، دادستان محترم  انتظامی کانون و ریاست محترم کانون و سایر مقامات ذیربط قابل شکایت در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و در مورد اعتراض شکات خانمها ……………… شهرت همگی عظیمی به قرار منع تعقیب خانم ……………….. دائر بر عدم تحویل رسید حق الوکاله دریافتی دادگاه قرار معترض عنه را در انطباق با مقررات انتظامی تلقی می نماید و چون در خور نقض نمی باشد لذا با رد اعتراض قرار معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید . قرار صادره با توجه به ماده 65 آئین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1334 قطعی است .