آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 1402/03/22

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
صمد فلاح رئیس دادگاه
رحیم معروفی دادرس اصلی دادگاه
عباس محمدی دادرس اصلی دادگاه

موضوع رسیدگی:کیفرخواست شماره …..مورخ 20/01/1402

شاکی : آقای ……………….

وکیل مشتکی عنه : خانم ………….

به تاریخ 22/03/1402 پرونده کلاسه …./1402 به تصدی امضاءکنندگان ذیل تحت نظر است از توجه به محتویات پرونده و شور اعضای دادگاه ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

 

((رأی دادگاه))

در خصوص شکایت انتظامی آقای …………….بطرفیت خانم …………………… وکیل پایه یک دادگستری مبنی بر دریافت مبلغ 89 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی دادگاه از توجه به شکایت شاکی انتظامی ، دفاعیات غیرموجه در لوایح تقدیمی و جلسه مورخ 11/03/1402 این دادگاه که ضمن اقرار به دریافت اصل مبلغ مرقوم به عنوان هزینه دادرسی با وصف درخواست شاکی انتظامی و دستور دادگاه مبنی بر ارایه اسناد پرداخت به شرح صفحات 50 تا 53 ، باز تکافوی مبلغ شکایت را نمی نماید ، تخلف وکیل مورد شکایت را محرز و مسلم دانسته و با توجه به اینکه در جلسه مزبور حاضر به پرداخت تتمه هزینه های دادرسی بوده است اما شاکی انتظامی مبلغ بیشتری را درخواست نموده است که توافق حاصل نشد موضوع منطبق با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع تخلف به موجب بند 4 ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با لحاظ ماده 83 آئین نامه مزبور یک درجه تخفیف ، برابر بند 3 ماده 76 همان آئین نامه ، حکم بر توبیخ نامبرده ، با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر و اعلام می نماید . رأی صادره برابر ماده 75 آئین نامه مصوب نسبت به وکیل محکوم علیها قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد و نسبت به ریاست محترم کانون ، دادستان محترم انتظامی کانون و شاکی انتظامی و سایر مقامات مذکور در مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ظرف مدت قانونی متعاقب ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .