آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ 1402/05/26

مرجع رسیدگی:

شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

عباس محمدی رئیس دادگاه

محمد زارعی دادرس اصلی دادگاه

سیدمهدی پرپین چی دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی :آقای ……………

وکیل مشتکی عنه : آقای ……………..

 

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض آقای ………… نسبت به قرار منع تعقیب شماره ………مورخ 28/03/1402 صادره از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین ، دادگاه از توجه به محتویات پرونده ، صرف نظر از اعلام گذشت و قطعی شاکی انتظامی در جلسه مورخ 26/05/1402 ، دلایل و مستنداتی که موجبات نقض قرار مزبور را فراهم آورد ، به عمل نیامده است ، از این رو قرار مورد اعتراض به موجب ماده 107 از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 را تأیید می نماید و رأی صادره قطعی می باشد .