آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم– مورخ 1402/07/13

مرجع رسیدگی:
شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان:
عباس محمدی رئیس دادگاه
محمد زارعی دادرس اصلی دادگاه
سیدمهدی پرپین چی دادرس دادگاه

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی :آقای…………..

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………….

 

به تاریخ 13/07/1402 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه …………/1402 تحت نظر است . هیأت دادگاه از توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم رسیدگی ، به شرح جداگانه اقدام به صدور رأی می نماید :

((رأی دادگاه))

در خصوص اعتراض آقای ………………….. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 16 مورخ 24/02/1402 اصداری از دادسرای محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قزوین که به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ 25/08/1401 مدعی گردیده است که خانم …………………… وکیل پایه یک دادگستری مبلغ نه میلیون تومان از ایشان دریافت نموده است و خسارت اتلاف وقت 8 ماه را به همراه تمرکز در استان البرز اعلام داشته است . ملاحظه می گردد که به حکایت لایحه تقدیمی مورخ 13/07/1402 خانم ……………………. علاوه بر دادنامه استنادی شعبه چهارم دادگاه حقوقی ساوجبلاغ تقدیمی از طرف شاکی انتظامی ، دعوی کیفری در شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان ساوجبلاغ را با طی مرحله تجدیدنظر آن در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب وکالتنامه شماره …………..مورخ 01/012/1400 وکالت و دفاع نموده است از این رو : 1- به دلیل امضای قرارداد وکالت و طرح چندین پرونده حقوقی و کیفری  و عدم توفیق در پرونده ها موجب اعتراض شاکی انتظامی می باشد به صورتیکه اگر ادعا صحیح می بود می بایست با اعلام نتیجه نهایی اولین پرونده موضوع نمایان می گردید . 2- برابر متن پیامکی استخراجی صفحه 12 پرونده ، شاکی انتظامی به وکیل مورد شکایت ، درخواست ثبت دادخواست حقوقی را با هزینه شخص وکیل ، نموده است که جملگی گویای واقعیت است . در خصوص تمرکز نیز مشخص است شاکی در کل پرونده حقوقی وکیفری به وکیل مزبور وکالت داده است و انجام دو پرونده از موارد تمرکز در محل غیر اشتغال تلقی نمی گردد . بنا به مراتب دادگاه قرار منع تعقیب موصوف را به موجب ماده 107 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 06/04/1400 شایسته نقض نداشته و ضمن رد اعتراض شاکی انتظامی ، قرار مزبور را تأیید می نماید . رأی صادره به موجب بند یک ماده 112 همان آئین نامه ظرف مدت ده روز از طرف شاکی انتظامی قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .