آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

تاریخ رسیدگی:  ۲۸/۰۶/۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه – علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شاکی : بازپرس دادسرای عمومی آبیک

وکیل مشتکی عنه : ———

به تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۹۸/۱ تحت نظر است جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. ملاحظه  می شود حسب گزارش ریاست شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آبیک علیه ——— وکیل پایه یک دادگستری دایر بر عدم حضور ایشان در شعبه به عنوان وکیل تسخیری متهم ———- پرونده به دادسرای انتظامی کانون ارجاع و به جهت عدم انجام وظیفه وکالتی در پرونده تسخیری به استناد بند ۲ ماده ۷۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون با احراز وقوع تخلف انتظامی کیفر خواست شماره ——- صادر و مراتب به مشارالیه ابلاغ که هیچگونه پاسخی از ناحیه ایشان ارائه نشده و با عنایت به مراتب فوق بشرح ذیل مبادرت به صدور حکم می شود.

(( رأی دادگاه))

در خصوص گزارش واصله از سوی بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک به شماره۱۳۹۸۰۲۲۰۰۰۰۳۲۵۰۹ مورخ ۲۴/۱/۹۸ علیه ———-  وکیل پایه یک دادگستری عضو این کانون دایر برعدم حضور در شعبه به عنوان وکیل تسخیری متهم پرونده که از سوی دادسرای انتظامی کانون با احراز تخلف کیفر خواست به جهت عدم ایفای وظایف وکالتی صادره شده با توجه به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۳۱ از قانون وکالت  وکلا مکلف هستند در صورت ارجاع محاکم وکالت دادگستری در امور جزایی را قبول نمایند و دفاع از

 

 

متهمین را که از طرف دادگاهها و در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و علاقه مندی قبول نمایند و با توجه به اینکه مشتکی عنه مذکور از انجام وظیفه محوله وکالتی در پرونده تسخیری امتناع نموده و دلیل و یا عذر موجهی هم برای عدم انجام آن ارائه ننموده است لذا تخلف ایشان محرز بوده و با استناد به بند ۲ ماده ۷۸ و نظر به فقدان سابقه تخلف قبلی با استناد به ماده ۸۳ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا با اعمال یک درجه تخفیف و به استناد بند ۲ از ماده ۷۶ آئین نامه مذکور نامبرده را  به توبیخ با درج درج در پرونده محکوم می نماید.رأی صادره نسبت به وکیل مشتکی عنه قطعی است.

 

امیر ارسلان غیاثوند

رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه

 

محمد حسین روشن پور

دادرس دادگاه 

نظرات بسته شده است.