آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۷/۰۴

تاریخ رسیدگی:  ۰۴/۰۷/۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه – علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار

شاکی : دادستان انتظامی آذربایجان غربی

وکیل مشتکی عنه : ————

به تاریخ ۴/۰۷/۱۳۹۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ——–تحت نظر است جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. ملاحظه  می شود حسب گزارش دادرس شعبه ۱۱۱دادگاه جزایی شهرستان ارومیه به شماره  ۹۴۱۰۱۱۴۴۱۳۱۰۰۷۰۳مورخ ۲۷/۳/۹۴  اعلام شده ———کارآموز وکالت در پرونده کلاسه ۹۴۰۱۴۹به عنوان وکیل مدافع علیرغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه نیز ارائه ارائه نکرده است و از این حیث درخواست رسیدگی به تخلف نامبرده را از  کانون محترم وکلای دادگستری آذربایجان غربی نموده که کانون مذکور پس از رسیدگی با استناد به اینکه گزارش در تاریخ ۳۱/۳/۹۴ به عمل آمده و در تاریخ اعلام گزارش —————- عضو کانون آذربایجان غربی نلوده و ایشان از تاریخ ۱۵/۷/۹۶ به کانون آذربایجان غربی منتقل شده لذا در زمان گزارش عضو آن کانون نبوده و بدین اعتبار پرونده به کانون وکلای دادگستری قزوین به عنوان مرجع صالح ارسال و از سوی دادسرای انتظامی کانون قزوین نیز به جهت شمول مرور زمان با استناد به ماده ۵۴ از قانون وکالت قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از موافقت دادستان محترم انتظامی کانون با قرار مذکور ریاست محترم کانون به استناد به اینکه طبق ماده مذکور مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی بوده و در مانحن فیه عدم صلاحیت از سوی دادسرای انتظامی کانون آذربایجان غربی در تاریخ ۷/۸/۹۷ صادر شده لذا با قرار صادره مخالفت و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع

 

 

شده است .دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استعانت از درگاه ایزد متعال با توجه به اینکه پرونده معد صدور رأی می باشد به شرح ذیل انشاء رأی می نماید.

(( رأی دادگاه))

در خصوص گزارش دادرس محترم شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارومیه علیه ———– در حال حاضر وکیل پایه دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی)دایر بر عدم شرکت در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابلاغ حضوری نظر به اینکه در زمان وصول گزارش وکیل مذکور به عنوان کارآموز عضو کانون وکلای دادگستری قزوین بوده است و این کانون صالح به رسیدگی به موضوع است و قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای انتظامی کانون آذربایجان غربی به صلاحیت این کانون صادر شده وتاریخ صدور قرار ۷/۸/۹۷ می باشد و در یک مرحله قبل از صدور قرار مذکور بتاریخ ۲۲/۸/۹۶ نیز از سوی دادستان انتظامی کانون وکلای آذربایجان غربی با صدور قرار عدم صلاحیت مخالفت شده بوده که تصمیمات خود به نوعی اقدام انتظامی محسوب میگردد و لذا از نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان نمی باشد و از این حیث قرار موقوفی تعقیب از سوی دادسرای انتظامی قانونی نبوده با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و پاسخ استعلام واصله از سوی شعبه ۱۱۱دادگاه جزایی مذکور وقت رسیدگی به وکیل موصوف به صورت قانونی ابلاغ شده بوده است نه به صورت حضوری و واقعی و از سوی دیگر علیرغم آنکه از شعبه مذکور استعلام گردیده که آیا عدم حضور وکیل موجب تجدید جلسه شده یا خیر که هیچگونه پاسخی از سوی دادگاه واصل نشده و وکیل موصوف نیز طی لایحه دفاعیه اعلام داشته جلسه دادرسی به هیچ عنوان به وی ابلاغ نشده و اطلاعی از جلسه دادرسی نداشته و به محض اطلاع از موضوع به شعبه مربوطه مراجعه و مشخص شده که ابلاغ به صورت الصاق بوده است که این موضوع از سوی دادگاه گزارش کننده نیز تأیید شده است لذا با عنایت به مراتب  فوق چون تخلف وکیل به نحوی که  عدم حضور ایشان باعث تأخیر در کار دادگاه شده باشد محرز نگردید با پذیرش دفاعیات وکیل مذکور و با اصلاح قرار صادره از موقوفی تعقیب به منع تعقیب به اعتبار عدم احراز تخلف اصدار رأی میگردد.رأی صادره قطعی است.

 

امیر ارسلان غیاثوند

رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه

 

محمد حسین روشن پور

دادرس دادگاه 

نظرات بسته شده است.