آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۹/۲۸

تاریخ رسیدگی: ۲۸/۹/۱۳۹۸

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه – دادرسین دادگاه علی حاجی محمدیها -محمد حسین روشن پور

 موضوع رسیدگی : کیفر خواست

شکایت: ——

وکیل مشتکی عنه : ——–

به تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۸ در وقت فوق العاده  جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین با تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۸/۷  تحت نظر است . سوابق امر برابر اوراق مضبوط در پرونده دلالت بر آن دارد که شاکی آقای —— در تاریخ ۸/۱۱/۹۷ علیه آقای ——— وکیل دادگستری شکوائیه ای تقدیم ریاست محترم کانون نموده که به دادسرای محترم کانون ارجاع که دادیار محترم کانون مبادرت به رسیدگی و پس از وصول مستندات و لوایح طرفین با احراز مروز زمان بدین نحو که از تاریخ ۱/۷/۹۴ لغایت ۲۲/۱/۱۳۹۵ از زمان  انعقاد عقد وکالت تا صدور حکم قطعی که در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان قزوین شاکی انتظامی در تاریخ ۸/۱۱/۹۷ گذشت مدتی قریب سی و سه ماه اقدام به شکایت نموده با استناد به شمول مرور زمان موضوع ماده ۵۴ از قانون وکالت قرار موقوفی صادر که پس از موافقت دادستان محترم به شاکی ابلاغ می گردد. علیهذا نظر بدانکه ایراد مرور زمان شمول بر موضوع دارد . لذا دادگاه ضمن رد اعتراض شاکی عیناْ قرار موقوفی تعقیب را استوار می نماید.تصمیم دادگاه قطعی است.

 

امیر ارسلان غیاثوند

رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی

 

علی حاجی محمدیها

دادرس دادگاه

 

محمد حسین روشن پور

دادرس دادگاه

نظرات بسته شده است.