آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 98/12/08

تاریخ رسیدگی:  08/12/1398

 

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار منع تعقیب

 

شاکی : آقای ……………………..

وکیل مشتکی عنه : آقای ………………

 

به تاریخ 08/12/1398 ساعت 30/11 پرونده کلاسه ……….. تحت نظر است جلسه شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. ضمن اعلام پایان تحقیقات به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

((رأی دادگاه))

با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادگاه از آنجائیکه بنا بر اظهارات صریح وکیل آقای ……………….. که موضوع جلسه صلح و سازش را با آقای …………… (شاکی ) اطلاع داده است و اگر شاکی مخالف تشکیل جلسه صلح و سازش بوده میتوانسته از جلسه خارج شده و صحبتی در این مورد ننماید و نیز با توجه به اینکه طبق اقرار صریح وکیل آقای …………….. که در جلسه دادگاه اعلام نمودند صدای آقای …………………را شخص آقای …….. طرف دعوی آقای ……………… ضبط نموده است و آقای …… هم صراحتاً در دادگاه اعلام نمودند که ایشان صدا را ضبط کرده اند لذا با عنایت به مراتب مذکور این دادگاه ضمن تأیید قرار منع تعقیب دادسرا اعلام می دارد رأی مذکور قطعی می باشد .