آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ 98/12/08

تاریخ رسیدگی:  08/12/1398

 

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:

امیر ارسلان غیاثوند غیاثی رئیس دادگاه

علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه

محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه

 

موضوع رسیدگی : کیفر خواست

 

شاکی : شعبه 101 دادگاه کیفری

وکیل مشتکی عنه : خانم …………….

 

به تاریخ 08/12/1398 ساعت 30/11 در وقت فوق العاده جلسه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 98/21 تحت نظر است . ملاحظه می شود که پاسخ استعلام دادگاه از شعبه 101 دادگاه کیفری در شهرستان پیشوا به شماره 1398191002555669 مورخ 29/11/1398 به این شعبه واصل گردیده است. دادگاه با توجه مهیا بودن پرونده جهت صدور حکم به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .

 

((رأی دادگاه))

در خصوص گزارش واصله از سوی قاضی محترم شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان پیشوا به شماره 1398191000070340 مورخ 25/01/98 دایر بر عدم حضور وکیل خانم ……………….. بدون عذر موجه در جلسه رسیدگی مورخ 06/12/96 علیرغم ابلاغ الکترونیک وقت رسیدگی، وکیل مشتکی عنه در لایحه دفاعیه خویش اعلام داشته طی قرارداد، وکالت آقای …………………. را صرفاً جهت مطالعه پرونده به کلاسه بایگانی 970013 از طریق مؤسسه حقوقی عدل گستران به عهده گرفتم ولی مراتب مورد عنایت شعبه 101 قرار نگرفت و اعلام وکالت صرفاً جهت مطالعه پرونده بوده است.

آقای ………………….. نیز طی لایحه ای به شعبه 101 مذکور مراتب عزل وکیل را به شعبه دادگاه اعلام نموده و اظهار داشته که وکالت صرفاً جهت مطالعه پرونده بوده است که این نامه ثبت شعبه مذکور شده(برگ6پرونده). از سوی دادسرای انتظامی کانون به استناد ماده 28 از قانون وکالت و بند 4 از ماده 79 آئین نامه لایحه قانونی استقلال قرار احراز وقوع تخلف انتظامی وکیل مذکور صادر و با صدور کیفرخواست و ابلاغ آن به وکیل مذکور وکیل مشتکی عنه طی لایحه ای اظهار داشته وکالت بنده جهت مطالعه پرونده بوده است و هیچگونه خلل به حق و حقوق موکل وارد نشده است و موجبات تجدید جلسه نیز نشده است. با تشکیل جلسه رسیگی از سوی این شعبه وکیل مشتکی عنه در جلسه دادگاه حاضر و با تکرار دفاعیات اعلام داشته موکل کاملاً اطلاع داشته که وکالت جهت مطالعه است و شکایتی هم ندارد و موکل بنده را کتباً از وکالت عزل کرده است و اعلام داشته رضایت موکل و اظهارات وی را که تأیید می نماید بابت مطالعه پرونده بوده است را از طریق دفتر اسناد رسمی ویا موافقت موکل به حضور می رسانم که در ادامه وکیل موصوف سند اقرار نامه رسمی به شماره 29648 مورخ 29/11/98 را به این شعبه ارائه نموده که مفاد آن حاکیست آقای ………………….. اعلام و اقرار داشته وکالت ایشان جهت مطالعه پرونده به وکیل بوده است و ضمن اعلام رضایت هیچ گونه شکایتی از خانم وکیل ندارد. از طرفی هر چند که شعبه محترم 101 دادگاه کیفری گزارش کننده در پاسخ به استعلام دادگاه طی نامه مورخ 29/11/98 اعلام داشته عدم حضور وکیل جهت دفاع از موکل موجب صدور رأی غیابی شده و با واخواهی صورت گرفته از سوی موکل ایشان آقای ………………… وقت رسیدگی تعیین شده و این امر را موجب اطاله دادرسی دانسته است ولی با توجه به اینکه طی اقرار نامه رسمی ارائه شده  آقای …………………….. اقرار داشته وکالت وی به خانم ………………………. جهت مطالعه پرونده بوده است و لایحه ایشان به شعبه 101 دادگاه نیز همین موضوع را تأیید می نماید و از طرفی عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی صرف نظر از اینکه وکالت صرفاً جهت مطالعه بوده یا خیر موجب تأخیر در امر رسیدگی با توجه به صدور رأی غیابی نشده است و حسب اعلام مرجع محترم گزارش کننده با صدور رأی غیابی شخص آقای …………………… اقدام به واخواهی نموده است که همین امر خود دلالت بر تأیید دفاعیات وکیل و عدم سمت وکالتی ایشان در پرونده را داشته چه اینکه اگر وکالت ایشان غیر از مطالعه پرونده بود واخواهی توسط وکیل صورت می گرفت نه موکل لذا با پذیرش دفاعیات وکیل و با توجه به اینکه با صدور رأی غیابی تأخیر در امر دادرسی صورت نگرفته با نقص کیفرخواست صادره حکم بر برائت وکیل صادر و اعلام می گردد .

رأی صادره وفق مقررات و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض نزد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد .