آراء دادگاه انتظامی: شعبه چهارم– مورخ 1402/07/13

مرجع رسیدگی:

شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین

 

هیأت دادرسان:
رئيس دادگاه صمد فلاح
دادرس وعضو اصلي علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی بهزاد فخیمی

 

موضوع رسیدگی : قرار منع تعقیب شماره ………. مورخ 15/05/1402

شاکی : آقای ………………..

وکیل مشتکی عنه : خانم ……………..

به تاريخ 13/07/1402 پرونده کلاسه………./1402 شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است . دادگاه با مطالعه اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

((  رأي دادگاه   ))

در خصوص اعتراض ، ………………… فرزند ……………….. نسبت به قرار منع تعقیب شماره ……….مورخ 15/05/1402 صادره از دادسرای کانون ، دادگاه با مطالعه لایحه اعتراضیه نظر به اینکه از سوی معترض اعتراض موجهی که موجبات نقض قرار مزبور را فراهم |آورد ، به عمل نیاورده است و قرار مزبور موافق اصول و موازین قانونی اصدار یافته است و دادگاه نیز در مورد عدم انجام تعهد و عدم استرداد حق الوکاله ( حق الجعاله ) تخلفی را احراز نمی نماید لذا با رد اعتراض قرار معترض نه را عیناً تأیید و استوار می نماید . این رأی قطعی است .